Vad gäller för arbetstagarrepresentanter i styrelsen? - PTK
Sök

Vad gäller för arbetstagarrepresentanter i styrelsen?

Arbetstagarnas representanter, liksom övriga styrelseledamöter, har dubbla roller. Samtliga ledamöter ansvarar för hela företagets verksamhet. De ska se till bolagets bästa. Dessutom har arbetstagarrepresentanterna särskilt intresse gentemot de anställda medan bolagsstämmovalda ledamöter har särskilt intresse gentemot ägarna.

Vilka krav ställs på ledamöterna?
För att uppfylla de förväntningar som uppdraget innebär bör ledamöterna ha:
• god kunskap om företaget och verksamheten
• förmåga att kritiskt granska verksamheten
• viss kunskap i företagsekonomi, juridik och strategi
• färdigheter som att uttrycka sig i tal och skrift samt vara lyhörd.

Dessutom bör ledamöterna
• ha stöd på arbetsplatsen från arbetskamrater och fackliga ombud
• utnyttja sina möjligheter att påverka beslut i styrelsearbetet
• ha tillräckligt med civilkurage för att våga stå för sina åsikter.

Det är upp till de lokala organisationerna att bedöma om kombinationen av de personer som nomineras tillsammans har de egenskaper och den kompetens som efterfrågas.

Mandatperiod
De som utser de anställdas representant bestämmer också hur lång tid ledamoten ska sitta i styrelsen. En tumregel är att man bör sitta kvar i minst två år för att inte kontinuiteten ska gå förlorad. Mandatperioden får enligt aktiebolagslagen inte vara längre än fyra räkenskapsår åt gången. Den bör tidsmässigt läggas så att uppdraget upphör i samband med en ordinarie bolagsstämma. Då väljer nämligen stämman en ny styrelse.

Det är ingenting som hindrar att en person väljs om för en ny mandatperiod. Efter en längre tid kan det vara bra att välja ny ledamot. Det är de lokala fackliga organisationerna som gemensamt har rätt till styrelseplatserna. Det innebär att den grupp som valt en ledamot också har rätt att avsätta personen när som helst. Detta oavsett om mandatperioden har gått ut eller inte.

Arvode
I en styrelse brukar man skilja mellan anställda och externa ledamöter. De externa får styrelsearvode medan de anställda oftast ersätts med lön för att utföra sitt uppdrag.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post