Mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada - PTK
Sök

Linda Olausson, jurist på PTK, är positiv till att rättssäkerheten stärks för ett nationellt arbetsmiljöcentrum. Foto: Linus Meyer

Mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada

PTK är positivt till utredningen Samlad kunskap – stärkt handläggning. I utredningen finns en rad förslag på hur man kan stärka rättssäkerheten för de försäkrade.

Utredningen Samlad kunskap – stärkt handläggning, SOU 2017:25, har haft i uppdrag att se över försäkringen vid arbetsskada. Syftet med översynen är enligt direktivet att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att få skador godkända som arbetsskada. Därtill har utredningen haft i uppdrag att se över och förtydliga vissa försäkringsregler.

Ny forskning

Det finns i dag många områden där det konstaterats att det finns otillräcklig forskning när det gäller arbetsskador. Brister finns framför allt när det gäller skador som ofta drabbar kvinnor. Att utredningen nu föreslår att forskning på arbetsskadeområdet ska inkluderas i det nationella programmet för arbetslivsforskning är därför positivt.

Ökad rättssäkerhet

– Att utredningsunderlaget i arbetsskadeärenden blir bättre minskar risken för att den enskilde lider rättsförluster, säger Linda Olausson, jurist på PTK.

Utredningens föreslår en ny ersättning, rehabiliteringspenning vid arbetsskada i maximalt 12 månader. Vidare ska syftet med det undantag som finns i försäkringen förtydligas, smitta föras in i det generella arbetsskadebegreppet och arbetsskadelivräntan föreslås följa inkomstutvecklingen i samhället.  

Efter genomgång av utredningen ställer sig PTK positivt till förslaget i helhet, men har även några synpunkter. Vi anser att:

  • det generella arbetsskadebegreppet och principen om befintligt skick måste värnas
  • varaktighetsrekvisitet i försäkringen bör utredas
  • den föreslagna ersättningen rehabiliteringspenning vid arbetsskada bör kunna utges även till personer som uppbär förebyggande sjukpenning för medicinsk rehabilitering

Ekonomiska aspekter

Utredningen diskuterar en höjning av det maximala beloppet som kan utbetalas från arbetsskadeförsäkringen. Löneutvecklingen har lett till att många i dag inte blir fullt ersatta av försäkringen på grund av att den inte ersätter inkomstdelar över 7,5 pbb (vilket motsvarar en månadslön på cirka 28 500 kronor 2017). Utredningen konstaterar att det skulle innebära en stor kostnad att höja taket och att den kollektivavtalade Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, dessutom ersätter inkomstförluster över 28 500 kronor.

– PTK betonar i sitt remissvar att TFA är ett komplement till den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och att alla på svensk arbetsmarknad inte heller omfattas av skyddet. Att inte anpassa arbetsskadeförsäkringen efter dagens löneläge kan inte motiveras av TFAs existens, säger Linda Olausson.

Här kan du läsa PTKs yttrande i sin helhet

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post