Så arbetar PTK med att få ner sjukfrånvaron
Sök
Ulrika Öberg är försäkrings- och pensionsspecialist på PTK.
Ulrika Öberg är försäkrings- och pensionsspecialist på PTK.

Så arbetar PTK med att få ner sjukfrånvaron

Ett år har gått sedan regeringen bad arbetsmarknadens parter ta fram ett förslag för att få ner de skenade sjuktalen i Sverige. Mycket har hänt och ett trendbrott har skett. Men inte för alla – fortfarande är det kvinnorna som är de mest utsatta.

Sjukpenningtalet i Sverige ökade med 70 procent från 2010 till 2015. Det ledde till att regeringen förra våren var beredda att införa en lag om hälsoväxling. Lagen skulle tvinga arbetsgivare att ta större ekonomiskt ansvar för sjukfrånvaron. Samtidigt presenterade regeringen ett annat alternativ – det så kallade partsspåret. Det innebar att parterna tillsammans skulle lämna en avsiktsförklaring för respektive sektor på hur de skulle få sjuktalen att minska. Ett resultat av det blev att LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans la fram en avsiktsförklaring till regeringen på hur sjukfrånvaron kan bromsas in bland privatanställda tjänstemän.

– Vi tog inte bara fram förslag på vad vi kan göra utan vi berättade även vad vi förväntade oss av regeringen säger Ulrika Öberg, försäkrings- och pensionsspecialist på PTK.

Regeringen har satt ett mål om ett sjukpenningtal om max 9,0 dagar år 2020. I praktiken innebär det en tredjedel lägre än prognosen och motsvarar ungefär 80 000 färre pågående sjukfall.

Vad har då parterna gjort för att nå det här målet sedan de presenterade sina avsikter i augusti förra året?

– Det här var inget nytt för PTK. Vi arbetade redan systematiskt med arbetsmiljöfrågor tillsammans med Prevent och AFA Försäkring men utifrån avsiktsförklaringen har vi gjort ytterligare satsningar. Bland annat arbetar vi med att få fram bättre statistik. Relevant och aktuell statistik är viktigt för att veta var och hur olika insatser bör göras, säger Ulrika Öberg.

Praktisk hjälp för ökad kunskap

Prevent, som ägs av LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans, har tagit fram en rad åtgärder för att främja arbetsmiljöarbetet och på sikt minska sjukfrånvaron. Till exempel har de utvecklat ett digitalt rehabiliteringsverktyg för chefer och en e-bok om att arbeta praktiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö. En annan satsning är Balansguiden som handlar om hur man förebygger stress i det flexibla arbetslivet Ett arbete pågår också med att ta fram en enkel webbaserad arbetsmiljöutbildning för alla som är anställda.

Även AFA Försäkring har gjort satsningar. Ett exempel är det mycket populära stödet för arbetsmiljöutbildning om hållbart arbetsliv. En annan satsning därifrån är Gilla jobbet, som är en projektsatsning av arbetsmarknadens parter för att inspirera till förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. En del av det projektet är ett event på temat ”Den hållbara arbetsplatsen” som äger rum i Stockholm den 26 oktober.

Sjuktalen på väg att minska

Enligt färsk statistik från Försäkringskassan vänder sjuktalen nu nedåt. Men för kvinnorna ser det ändå fortsatt dystert ut. Kvinnor inom tjänstemannayrken står för den största ökningen av sjukfrånvaro på den privata arbetsmarknaden och de är numera sjukskrivna i högre grad än män i arbetaryrken. 45 procent av alla pågående sjukfall är i psykiatriska diagnoser (2016) och även här är kvinnorna överrepresterade – 49 procent mot 37 för männen.

Med bättre statistik och kunskap om privattjänstemännens sjukfrånvaro och högre kunskap bland chefer och skyddsombud om vikten av en god organisatorisk och social arbetsmiljö kan PTK bidra till att få ner sjukfrånvaron.