Företagshälsovård ger nytta men mer samverkan behövs - PTK
Sök

Utbildning, hälsokontroller, friskvård och krishantering är några av de arbetsmiljö- och hälsotjänster som företagen använder.

Företagshälsovård ger nytta men mer samverkan behövs

8 av 10 företag använder arbetsmiljö- och hälsotjänster. Positiva effekter är bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa samt lägre sjukfrånvaro. Det visar en ny studie som PTK har gjort tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv. Däremot behövs mer samråd innan avtal om företagshälsovård tecknas.

En mer positiv bild än väntat kommer fram i den studie PTK har gjort tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv om nyttan av att köpa arbets- och hälsotjänster. I studien har man intervjuat 1 600 företagsrepresentanter och fackliga företrädare på företag av olika storlek och i olika branscher runt om i landet.

Undersökningen presenterades vid ett seminarium där parterna diskuterade undersökningen.

– Även om det finns stor samstämmighet om värdet av arbetsmiljö- och hälsotjänsterna, får vi inte slå oss till ro, utan fråga oss hur når vi dem som inte har dessa tjänster. Vi parter kan göra saker tillsammans men facket behöver göra ett gediget arbete ute på arbetsplatserna, sade Niklas Hjert, ordförande i PTKs förhandlingschefsgrupp. Han medverkade vid seminariet tillsammans med Peter Jeppsson, vice vd, Svenskt Näringsliv, och Berit Müllerström, andre vice ordförande, LO.

En klar majoritet av företagen, nästan 8 av 10, använder arbetsmiljö- och hälsotjänster för att förebygga och åtgärda arbetsrelaterad ohälsa. Hela 86 procent säger att de har haft nytta av de tjänster som köpts in. Oavsett storlek på företaget, var i landet och i vilken bransch är det upplevda effekterna samstämmiga.

Även svaren från chefer och skyddsombud eller fackliga företrädare stämmer i hög grad överens. Tjänsterna upplevs bland annat ge bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa och lägre sjukfrånvaro. De skillnader man hittar är att små företag i något mindre utsträckning köper in tjänster, likaså företag inom handel samt hotell och restaurang. 

Samverkan behövs i högre grad

Det finns även skillnader mellan branscherna i frågor som rör samverkan med de fackliga företrädarna innan man tecknar avtal och köper tjänsterna. Inom industrin säger 46 procent att de har tecknat avtal efter samråd, medan inom handel och hotell och restaurang är motsvarande siffra 26 procent.

I undersökningen konstaterar man att det finns skäl att fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet och att få bättre stöd och verktyg när man ska samråda inför avtal och inköp av arbetsmiljö- och hälsotjänster.

Rapporten i sin helhet kan du ladda ner eller beställa här 

Läs även debattartikeln undertecknad av Peter Jeppsson, vice vd, Svenskt Näringsliv, Niklas Hjert, ordförande i PTKs förhandlingschefsgrupp, och Berit Müllerström, andre vice ordförande, LO.

Fakta om undersökningen

Kantar Sifo genomförde under våren 2017 drygt 1 600 telefonintervjuer med vd:ar, personalchefer eller administrativa chefer samt fackliga företrädare eller skyddsombud. Företagen var i storlek: 10-49 anställda, 50-249 anställda, 250 anställda eller fler i branscherna: byggindustri/installation, handel/hotell/restaurang, industri, tjänster och transport.

Undersökningen är del i det arbetet som PTK bedriver tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv för att bidra till en inbromsning av sjukfrånvaron, utifrån den gemensamma avsiktsförklaring som träffades förra året då regeringen återtog sitt förslag om "Hälsoväxling".

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post

Arbetsmiljö- och hälsotjänster