Debattartikel PTK, LO och SN - PTK
Sök

Peter Jeppsson, vice vd, Svenskt Näringsliv, Niklas Hjert, ordförande i PTKs förhandlingschefsgrupp, och Berit Müllerström, andre vice ordförande, LO, diskuterar rapporten vid ett seminarium.

Debatt: Vi tar ansvar för ett friskare arbetsliv

Bättre fysisk och psykisk hälsa, samt lägre sjukfrånvaro bland arbetstagarna – det är några av resultaten i vår unika undersökning kring användandet av arbetsmiljö- och hälsotjänster. Vi uppmanar nu regeringen att fortsätta stärka insatserna och kunskapen på området. Det är ett viktigt led i att förebygga och bekämpa ohälsa på arbetsplatsplatser.

För första gången någonsin har LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans genomfört en undersökning om hur företag använder arbetsmiljö- och hälsotjänster, som till exempel utbildningar, sjukgymnastik och ergonomi. Våren 2017 gjorde vi drygt 1 600 telefonintervjuer med chefer samt skyddsombud och fackliga företrädare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag.

Resultaten är tydliga och i stor utsträckning positiva. Majoriteten av företagen använder den här typen av tjänster – och hela 86 procent upplever nytta med tjänsterna. Bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa, samt lägre sjukfrånvaro är några positiva effekter. Bilden är samstämmig i alla branscher, över hela landet och oavsett storlek på företaget. Den delas av både företagsrepresentanter och fackliga företrädare. 

Det område vi nu vill gå vidare med är att ytterligare förbättra förutsättningarna för samverkan på arbetsplatsen innan företaget köper, handlar upp eller ingår avtal om arbetsmiljö- och hälsotjänster. Vår analys är att vi behöver fortsätta att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet generellt – och att vi mer specifikt behöver ta fram och utveckla stöd och verktyg för samverkan på arbetsplatserna. Vi ser undersökningen som en bra utgångspunkt för arbetet både med detta och med att få djupare kunskap om effekter och nytta av olika typer av tjänster.

Vår förhoppning är att regeringen tar till sig resultaten och stödjer vårt och företagens arbete genom att:

  • Se till att Försäkringskassan, hälso- och sjukvården samt Arbetsförmedlingen får till ett bättre samarbete med arbetsgivare och arbetstagare.
  • Säkerställa hälso- och sjukvårdens tidiga samverkan med arbetsgivare och arbetstagarelångsiktigt. 
  • Stärka forskning och kunskapsutveckling om företagshälsovård och annan oberoende expertresurs inom arbetsmiljö och rehabilitering.
  • Inrätta ett kunskapscentrum för samordning av arbetsmiljöforskning. 
  • Säkra kompetensförsörjning och kvalitet i Företagshälsovården utifrån arbetsplatsernas behov.

Vi är överens om att vidareutveckla våra partsgemensamma insatser för att förebygga sjukfrånvaro och ta tillvara arbetsförmåga trots sjukdom. Det är hög tid att regeringen tar till sig av våra rekommendationer. På så sätt kan vi tillsammans ta ansvar för ett friskare arbetsliv.  

Niklas Hjert, ordförande i förhandlingschefsgruppen, PTK
Peter Jeppsson, vice vd, Svenskt Näringsliv
Berit Müllerström, andre vice ordförande, LO

Läs mer om rapporten

Läs hela rapporten

Debattartikeln går även att läsa i Arbetet

Arbetsmiljö- och hälsotjänster

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post