Nya miljoner till forskning om arbetsmiljö och hälsa - PTK
Sök

Nya miljoner till forskning om arbetsmiljö och hälsa

Sömnbehovets påverkan av arbetsvillkor, sambanden mellan kvinnors barnafödande och sjukfrånvaro och synergonomi i kontrollrum är några av de projekt som fått forskningspengar av AFA Försäkring. Totalt får 13 forskningsprojekt inom arbetsmiljö dela på drygt 38 miljoner kronor.

För att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro stödjer AFA Försäkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor varje år. PTK är med och beslutar om vilka projekt som få ta del av forskningspengarna.

AFA Försäkring presenterar de nya forskningsprojekten i ett pressmeddelande. Två av de intressanta projekten rör behovet av sömn och hur barnafödande påverkar kvinnors sjukfrånvaro.

Behöver arbetare mer sömn än andra och hur påverkar åldern? En studie av dödlighet och sömnlängd
Torbjörn Åkerstedt, Karolinska Institutet, ska undersöka hur yrke, ålder och kön inverkar på sömnlängden och vilken effekt det har på återhämtning, livslängd och dödlighet i hjärt-/kärlsjukdom och cancer. Studien beräknas pågå till 2019 och förväntas leda till ökad kunskap om behovet av återhämtning i relation till ålder, yrkesgrupp, arbetsbörda och dess betydelse för sömnstörningar och dödlighet. Läs mer om projektet här

Yrkesverksamma kvinnors barnafödande, sjuklighet och sjukfrånvaro
De flesta kvinnor i åldern 16–64 år i Sverige arbetar och en majoritet av dem föder någon gång barn. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män, vilket ofta förklaras med att de är mödrar. Tidigare studier har gett olika svar på barnafödandets betydelse för kvinnors sjukfrånvaro och det behövs därför mer forskning inom området.

Kristina Alexanderson, Karolinska Institutet, ska analysera sambanden mellan kvinnors barnafödande och sjukfrånvaro med hänsyn till bland annat hälsa, ålder, antal förlossningar, utbildning, födelseland och yrke. Studien beräknas pågå till 2020 och förväntas leda till fördjupad kunskap om kvinnors sjukfrånvaro och sjuk-/aktivitetsersättning i relation till barnafödande. Läs mer om projektet här 

Övriga projekt är:

 • Systematiskt och tidseffektivt arbetsmiljöarbete. Struktur som ger stöd och uppföljning samt analys av framgångsfaktorer för kommuner
 • Utveckling av ny målsökande behandling av prostatacancer
 • Kan härledda nolleffektnivåer komplettera svenska hygieniska gränsvärden för ämnen med bristande kunskapsunderlag?
 • Vattenbaserad målarfärg, hud- och luftvägsexponering
 • Skillnader i arbetsolycksfrekvens mellan dansk och svensk byggindustri.
 • Betydelsen av en optimerad synergonomi för ett hållbart kontrollrumsarbete
 • Forskningsstöd för nollvision för olyckor och ohälsa inom stål-, massa- och pappersindustrierna
 • Modifieras bullrets effekter på hjärt-/kärlsjukdom av hörselskada?
 • Exponering för dieselavgaser i arbetslivet – Nya bränslen, modern teknologi, nya gränsvärden?
 • Identifiering av faciliterande respektive hindrande faktorer för lyckat utfall av smärtprogram
 • Vidareutveckling av Svetsa Rätt

Läs AFA Försäkrings pressmeddelande i sin helhet här 

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post

Om AFA Försäkring

AFA försäkring

PTK samäger AFA Försäkring med LO och Svenskt Näringsliv. AFA Försäkring administrerar den kollektivavtalade Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för tjänstemän inom den privata sektorn.