PTK avstyrker lagförslag om distribution av kollektivavtalad försäkring - PTK
Sök

Tomas Bern och Dan Wallberg har skrivit PTKs remissvar som avstyrker förslaget till ny lag om försäkringsdistribution. Foto: Camilla Svensk

PTK avstyrker lagförslag om distribution av kollektivavtalad försäkring

Finansdepartementet har lagt fram ett förslag till en ny lag om försäkringsdistribution. PTK förstår tanken med förslaget, men menar att de delar som berör kollektivavtalade tjänstepensioner riskerar att bli kostsamt, utan att bidra till förbättrat kundskydd. 

Syftet med förslaget är att anpassa svenska regler till ett EU-direktiv om försäkringsdistribution. Reglerna handlar bland annat om hårdare krav för rådgivning,  men även nya bestämmelser kring distributörernas ersättningssystem och preciserade krav när det gäller kundinformation och tillsyn.

- Direktivet innehåller många bra bestämmelser till skydd för konsumenterna. Det svenska förslaget på genomförande av direktivet är mer långtgående än vad som krävs i. Vi tycker inte förslaget tar hänsyn till hur de kollektivavtalade tjänstepensionerna fungerar. Vi har även ställt oss kritiska till den väldigt korta tid som finansdepartementet givit oss att lämna synpunkter, säger Tomas Bern, jurist på PTK.

- Förslaget riskerar också att göra det svårare att införa det kommande tjänstepensionsdirektivet, och det komplicerar tillvaron ytterligare, säger Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK.

Tar inte hänsyn till tjänstepensionsmarknaden

Lagen är tillämplig på alla aktörer som distribuerar försäkringar såsom försäkringsförmedlare och försäkringsföretag. Avsikten är ett ökat kundskydd och konkurrensneutralitet mellan olika aktörer.

PTK ställer sig också frågande till utredningens tolkning av EU-rätten och anser inte att förslagen tillvaratar möjligheterna att anpassa genomförandebestämmelserna till de förhållanden som råder i Sverige. PTK anser inte att de förslag till svenska regler som berör tjänstepensionsförsäkringar är proportionella i förhållande till de syften och mål som anges i förslaget.

Finns redan etablerat skydd

PTKs uppfattning är att det finns ett väl etablerat skydd för både arbetsgivare (försäkringstagare) och arbetstagare (förmånstagare) i de kollektivavtalade försäkringarna. De kollektivavtalade tjänstepensionssystemen har också visat sig stabila och bärkraftiga vid finans-, likviditetskriser och svängningar i konjunkturer. Hänsyn till detta måste tas när nya svenska bestämmelser ska införas.

Den kollektivavtalade tjänstepensionsmarknaden skiljer sig i vissa fall väsentligt från den övriga pensionsmarknaden. I stället för en distributör och en kund, som förslaget i betänkandet utgår ifrån, finns på den kollektivavtalade tjänstepensionsmarknaden åtminstone två aktörer som kan betraktas som distributörer; valcentraler och försäkringsgivare/ försäkringsföretag. På denna marknad finns också två typer av kunder; arbetsgivare och arbetstagare. Förhållandet mellan aktörerna på tjänstepensionsmarknaden gör det svårt att tillämpa de bestämmelser som föreslagits i betänkandet.

Ett alternativ till utredarens förslag är att göra undantag för kollektivavtalsgrundad försäkring som följer en överenskommelse mellan huvudorganisationerna på arbetsmarknaden, i likhet med den lagstiftningsteknik som används i Försäkringsavtalslagen.

Läs PTKs remissvar i sin helhet.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post