Regionala skyddsombud viktiga i arbetsmiljöarbetet - PTK
Sök

De regionala skyddsombuden är kompetenta och uppskattade, menar PTK:s tillträdande arbetsmiljöexpert Daniel Gullstrand. Foto: Camilla Svensk.

Regionala skyddsombud viktiga i arbetsmiljöarbetet

Nyligen kritiserade Svenskt Näringsliv hur arbetsmiljöarbetet bedrivs på de svenska företagen. Bland annat vill de avskaffa de regionala skyddsombuden. PTK håller inte med.

I en rapport kritiserar Svenskt Näringsliv fackens roll i arbetsmiljöarbetet på de svenska företagen. Bland annat anser de att de regionala arbetsmiljö- eller skyddsombuden ska ersätts med oberoende arbetsmiljörådgivare, utan koppling till facket.

Delar inte bilden

Daniel Gullstrand, som snart tillträder som arbetsmiljöexpert på PTK, delar varken bilden av att facken har spelat ut sin roll eller att de regionala ombuden skulle göra ett dåligt arbete.

– De regionala skyddsombuden är kompetenta och uppskattade av såväl arbetsgivare som arbetstagare, säger Daniel Gullstrand.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 

– I det arbetet har skyddsombuden en nyckelroll och har också särskilda rättigheter till utbildning, information och möjlighet att begära åtgärder eller undersökning, menar Daniel Gullstrand.

Viktig resurs

För att de arbetstagare som är anställda på arbetsplatser som saknar skyddsombud inte ska ha sämre möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda, finns de av de fackliga organisationerna utsedda regionala skyddsombuden. De utgör en viktig kompetensresurs för både arbetsgivare och arbetstagare. 

– Till skillnad från Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet leder den regionala skyddsombudsverksamheten till att regelverket följs genom samförstånd och samverkan. Förbunden ställer höga krav på de regionala skyddsombuden. De får en gedigen utbildning och har tillgång till professionellt stöd som stärker dem i rollen, säger Daniel Gullstrand.

Positiv bild

2011 genomförde Arbetsvetenskap vid Högskolan i Dalarna en utvärdering på uppdrag av de fackliga centralorganisationerna. Där framkom det att såväl Arbetsmiljöverket som arbetsgivare hade en positiv bild av de regionala skyddsombuden och såg dem som en kompetent resurs.

– I Sverige finns idag cirka tusen regionala skyddsombud. Det är naturligt att det i en så stor grupp uppstår enstaka problem. Men om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal finns vanligtvis en förhandlingsordning som kan användas vid tvister, säger Daniel Gullstrand.

PTK:s syn på de regionala skyddsombudens roll 

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post

Fakta arbetsskyddsombud

Det här gör de regionala arbetsskyddsombuden:

  • Företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor och samverkar med arbetsgivaren för att åstadkomma en god arbetsmiljö på arbetsplatser som är för små för att ha ett eget skyddsombud.
  • Verkar för att utse lokala skyddsombud.
  • Stödjer de lokala skyddsombuden.

Om det inte fungerar

Om du som arbetsgivare upplever att ett regionalt skyddsombud har gått över sina befogenheter, bedriver facklig verksamhet eller inte är behörigt utsett gäller följande:

  • Upplys i första hand det regionala skyddsombudet att tillträde till arbetsplatsen enbart gäller för de frågor som arbetsmiljölagen reglerar.
  • Kontakta i andra hand den fackliga organisationen eller avdelningen som utsett det regionala skyddsombudet. Kontakta annars din arbetsgivarorganisation för stöd i ärendet.