Så vill PTK att premiepensionen utvecklas - PTK
Sök

Mikael Smeds, jurist på PTK och en av författarna till remissvaret. Foto: Linus Meyer

Så vill PTK att premiepensionen ska utvecklas

Utredningen om hur premiepensionssystemet ska utvecklas har förtjänster men även brister. Att ta bättre hand om de som väljer att inte välja är klokt. PTK efterlyser också ett system att påtala för sparare som riskerar få låg pension att de bör agera. 

I september 2016 lämnades Premiepensionsutredningen över till regeringen. I den föreslås i huvudsak två förändringar av premiepensionen. Ett förslag är att nya pensionssparare automatiskt ska hamna i AP7 Såfa, det som kallas förvalsalternativet. Till skillnad från idag innebär det att det kommer att krävas en aktiv handling för att välja andra alternativ. Ett annat förslag är att befintliga pensionssparare kommer att få göra ett utvärderingsval vart sjunde år, vilket innebär att sparare aktivt måste bekräfta att man vill behålla fonder man tidigare valt. Görs inte det flyttas pengarna över till AP7 Såfa.

PTK har lämnat remissvar på utredningen, och förordar inte utredningens förslag i sin helhet. Tanken att nya pensionssparares pensionsrätter ska placeras direkt i förvalsalternativet tillstyrks däremot av PTK.

PTK anser inte att utredarens förslag tillräckligt tar hänsyn till alla aspekter som påverkar möjligheterna för så många pensionssparare som möjligt ska få en bra avkastning. En lösning vore att identifiera pensionssparare som under lång tid varit passiva och där förutsättningarna för att få avkastning på investerat kapital väsentligt understigit genomsnittet i premiepensionen under en längre tidsperiod.

- Vi skulle gärna se någon form av väckarklocka för sparare som riskerar att få ett lågt utfall på sitt premiepensionsval. Modern beteendevetenskaplig forskning framhäver det som en bra metod för att få människor att agera, säger Mikael Smeds, jurist på PTK och en av författarna till remissvaret.  

- Vi tycker inte heller förslaget som innebär att sparare som vid något tillfälle själva aktivt valt ett placeringsalternativ ska få sitt kapital flyttat till förvalsalternativet. Det skulle innebära en flytt till en förvaltningsmodell som spararen tidigare valt bort och det avstyrker vi, fortsätter Mikael Smeds.

Ta del av PTKs remissvar här.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post