PTKs organisation - PTK
Sök

Martin Linder, PTKs ordförande. Foto: Camilla Svensk

PTKs organisation

Här får du en fullständig bild av vår organisation.

Förhandlings- och samverkansrådet PTK har en parlamentarisk organisation. Våra 27 medlemsförbund är direkt eller indirekt representerade och får sin röst hörd i hela organisationen. Våra uppdrag kommer till på initiativ från förbunden.

PTKs arbete bedrivs av personal på PTKs kansli, samt i förhandlings- och arbetsgrupper, som tillsätts för att utreda, bevaka eller bereda olika frågor och som består av representanter från medlemsförbunden.

Övergripande ansvar för verksamheten har styrelse, överstyrelse och stämma som också består av representanter från medlemsförbunden.

Kansliorganisation

På PTKs kansli arbetar runt 26 anställda som driver PTKs frågor och stöttar PTKs organisation. Vårt mål är att PTKs kansli ska vara en uppskattad och efterfrågad mötesplats för företrädare för förbunden och samarbetspartners. Det är PTKs styrelse som avger verksamhetsberättelse.

Styrelse

Styrelsen ansvarar för PTKs löpande verksamhet, som budget, verksamhetsplan, tidsbegränsade uppdrag och att kansliets verksamhet bedrivs i linje med fattade beslut. De inrättar samverkans- och arbetsgrupper och följer upp förhandlingsgruppernas arbete. De företräder även PTK externt.

Styrelsen utses av överstyrelsen. Se presidium, ledamöter och suppleanter här!

Överstyrelsen

Överstyrelsen är högsta beslutande organ mellan stämmorna. De utser presidium och styrelse samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Utses bland medlemsförbunden baserat på medlemsantal. Se fördelning här!

Stämman

Stämman sammanträder vart fjärde år och är PTKs beslutande organ när det gäller medlemskap, förbundens avgifter till PTK, val av revisorer, stadgeändringar och upplösning.

Utses bland medlemsförbunden baserat på medlemsantal.

Förhandlingschefsgruppen

Förhandlingschefsgruppen hanterar förhandlingsfrågor kopplade till PTKs långsiktiga uppdrag. De samordnar och följer arbetet i de förhandlingsgrupper som inrättats av överstyrelsen, lägger förslag till styrelsen i förhandlingsfrågor och är beställare till kansliet i frågor som rör gruppens arbete. Arbetsordningen fastställs av överstyrelsen.

Se alla ledamöter här!

Förhandlingsgrupper

Förhandlingsgrupperna hanterar förhandlingar med våra arbetsgivarparter utöver Svenskt Näringsliv. PTKs överstyrelse har på begäran av förbunden inrättat följande förhandlingsgrupper:

 • Förhandlingsgruppen för omställningsavtalet TRS
 • PTKs förhandlingsgrupp Svensk Scenkonst
 • Förhandlingsgrupp för Arbetsgivaralliansens (Aa) område
 • Förhandlingsgrupp för KFO-området
 • Förhandlingsgrupp för Fastigos område

Här finns en lista med våra motparter vid förhandlingar.

Arbetsgrupper

Mycket arbete inom PTK sker i projektgrupper eller beredningsgrupper, som tillsätts för att utreda, bevaka eller bereda olika frågor. Grupperna utses av PTKs styrelse och består av representanter från förbunden. Medarbetare från PTKs kansli samordnar arbetet och fungerar som sekreterare.

Aktuella grupper just nu:

 • Försäkringsinformationsgruppen
 • Expertgruppen i pensions- och försäkringsfrågor
 • Inflytandegruppen
 • Juridik (PTK-J)
  Nätverket utgör en plattform för erfarenhetsutbyte, utbildning och kompetensutveckling, men används även för att bistå PTKs kansli och beslutsorgan. Den expertis som finns inom nätverket anlitas också för att för att producera juridiska handböcker och skrifter samt för att anordna ombudsmannautbildningar. Verksamheten leds av en arbetsgrupp, Lilla PTK-J, sammansatt av jurister från medlemsförbunden.
 • PTKs arbetsmiljögrupp
 • Samverkansgruppen (inflytandefrågor)

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post