Nya avtal om konkurrensklausuler och uppfinningar - PTK
Sök

2015-07-02: Pressmeddelande


Nya avtal om konkurrensklausuler och uppfinningar

Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK har träffat överenskommelser om konkurrensklausuler och om arbetstagares uppfinningar.

– Det är glädjande att moderna avtal i dessa båda viktiga frågor nu har kommit på plats. Särskilt viktigt har det varit att få ett nytt avtal om konkurrensklausuler som är anpassat till dagens näringsliv.

 – Vi utgår från att båda avtalen kommer att antas i alla branscher och få ett brett genomslag i den praktiska tillämpningen så att det blir klart för både företag och tjänstemän när och hur konkurrensklausuler kan användas, framhåller både Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren och PTKs förhandlingschef Niklas Hjert.

Det har sedan lång tid tillbaka funnits avtal för tjänstemän på den privata sektorn om arbetstagares uppfinningar och om användandet av konkurrensklausuler. Under 2014 sade Svenskt Näringsliv upp avtalet om konkurrensklausuler och PTK sade upp avtalet om arbetstagares uppfinningar. Under våren 2015 har parterna förhandlat om nya avtal och uppgörelser träffades den 1 juli.

Avtalet om konkurrensklausuler

För vissa företag utgör bestämmelserna om lojalitet och diskretion i kollektivavtalen om allmänna anställningsvillkor ett tillräckligt skydd för företagshemligheter. I vissa fall kan företag behöva lojalitet och tystnadsplikt av en arbetstagare även under viss tid efter anställningens upphörande genom en konkurrensklausul. Konkurrensklausuler ska användas restriktivt.

Avtalet om konkurrensklausuler i anställningsavtal ersätter ett tidigare avtal om konkurrensklausuler från 1969. Det nya avtalet är tillämpligt på alla företag där det finns företagshemligheter och är inte, som tidigare, inriktat främst på företag inom industrin.

Avtalet om arbetstagares uppfinningar

Äganderätten till uppfinningar, som tillkommit med utnyttjande av ett företags resurser, ska tillfalla företaget. Anställda är samtidigt berättigade till skälig ersättning för uppfinningar. Frågan om sådan ersättning uppstår framför allt när en uppfinning tillkommit vid sidan av arbetstagarens normala arbetsuppgifter och/eller har ett särskilt högt värde.

Avtalet om arbetstagares uppfinningar innehåller ändringar i ett tidigare avtal från 1994. Ersättningsbeloppen har höjts och den tidsfrist som gäller för att väcka talan om ersättning för en uppfinning börjar nu löpa från det att patentansökan gjorts.

Gemensam skiljenämnd

Svenskt Näringsliv och PTK har också kommit överens om regler för en skiljenämnd som ska döma i tvister enligt båda avtalen. Avtalet innehåller regler för skiljenämndens sammansättning, förfarandet inför skiljenämnden samt regler om bevisning, skiljedomar och beslut samt kostnader för skiljeförfarandet. 

Avtalen ska nu antas av respektive organisations medlemsförbund. Avtalen blir sedan gällande från och med den 1 december 2015.

Kontaktuppgifter 

Lars Gellner, arbetsrättsjurist Svenskt Näringsliv, 08-553 430 57
Martin Wästfelt, chefsjurist Unionen, 070-200 19 38

Presskontakt 

Peter Isling (Svenskt Näringsliv) 070-364 30 19
Jonas Mellqvist (PTK) 070-786 54 58

Fler pressmeddelanden

Pressbilder och logotype

PTK på en minut

Förhandlings- och samverkansrådet PTK är en organisation för 27 fackförbund som representerar 850 000 privatanställda tjänstemän.

Vi arbetar för bättre villkor och ökad trygghet - på jobbet, mellan jobb och efter jobben. Våra uppdrag är främst inom pensioner och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev