De flesta av oss kommer orka att knega längre - PTK
Sök

De flesta av oss kommer palla att knega längre

Att vi kommer att behöva arbeta längre för att kunna upprätthålla ett pensionssystem på rimliga nivåer är tämligen välkommunicerat. Ny forskning visar att folkhälsan stärkts rejält, och att det inte finns några hälsomässiga skäl till varför vi inte skulle orka arbeta några år ytterligare.

Den genomsnittliga livslängden i Sverige ökar. Därför behöver de flesta jobba längre för att få ut samma nivå på pensionsinkomsten som den äldre generationen. Sen den allmänna pensionen infördes har medellivslängden ökat medan den faktiska pensionsåldern har sjunkit. Frågan om vilka grupper som har realistiska förutsättningar till längre arbetsliv och hur ett sådant ska uppnås diskuteras flitigt, och kommer att fortsätta göra så.

En sådan diskussion brukar betona vikten av förbättrad arbetsmiljö. Jag har själv tagit upp det i tidigare blogginlägg, liksom Kerstin Nilsson vid Lunds universitet i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Två aktuella forskarrapporter är relevanta att ha med sig i diskussionen innan den cementeras allt för mycket. I "Kan vi jobba till vi blir 75", utgiven av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, menar forskarna Per Johansson, Lisa Laun och Mårten Palme att det finns en stor potential för ökad sysselsättning framför allt i åldersgruppen som är äldre än 65 år. I rapporten "Hälsoeffekter av senarelagd pensionering" skriver Johannes Hagen från Uppsala universitet om effekten av senarelagd pensionering på individens hälsa. Hagen studerar hälsoutfallet hos kommun- och landstingsanställda, framförallt inom vård och omsorg, där tjänstepensionsplanen år 2000 ändrades så att full pension betalades ut vid 65 istället för som tidigare 63 år. I rapporten framgår att senarelagd pensionering inte tycks ha någon effekt på vare sig läkemedelsutskrivningar, sjukhusinläggningar eller dödlighet.

Flera intressanta aspekter lyfts fram i rapporterna. I åldersgruppen 60-64 år arbetade 85 procent av alla män i början av 1960-talet. Denna siffra dök runt millennieskiftet, för att sedan öka till cirka 73 procent år 2014. Kvinnors inträde på arbetsmarknaden har givetvis bidragit till att arbetskraftsdeltagandet stigit med åren. Till exempel har andelen lönearbetande 60-64 åriga kvinnor fördubblats de senaste 40 åren – från 35 procent till dagens 70 procent. Det finns flera förklaringar till denna utveckling – ändrade regler för förtidspension och sjukersättning är troligen de viktigaste.

Men den grundläggande frågan är hur utvecklingen av folkhälsan relaterar till det ökade arbetskraftsdeltagandet. Mår vi så mycket bättre idag att vi kan arbeta längre utan att det påverkar vårt allmäntillstånd?

Enligt forskarna ovan är svaret ja. Ett otvetydigt ja för män, och ett "ja, med stor sannolikhet" för kvinnor. Genom att undersöka flera variabler visar författarna att både rent objektiva mått ("Lever du?") och subjektiva mått ("Hur mår du?") pekar på en kraftigt stärkt folkhälsa. Personer mellan 60-65 år har idag en betydligt lägre mortalitet och en bättre självskattad hälsa än motsvarande åldersgrupp för tio år sedan. Utifrån hälsoskäl skulle ytterligare runt 70 procent i åldersgruppen 65-69 år kunna vara sysselsatta.

Jag har den djupaste förståelse för att personer med påfrestande jobb känner oro inför möjligheten att klara ett helt yrkesliv. Ett vanligt argument i debatten är att vissa yrkesgrupper inte kommer orka arbeta längre, och att en senarelagd pension kommer leda till ökade kostnader för hälso- och sjukvård.

Dessa rapporter visar att så inte behöver vara fallet. Redan innan insatser görs för att stärka arbetsmiljön och möjliggöra ett längre arbetsliv verkar det alltså vara så att vår hälsa inte påverkas av att knega på några år ytterligare. Rimligen bör därför insatser på stärkt arbetsmiljö och forskning inom området fokusera på noga utvalda riskgrupper i första hand, istället för breda och generella satsningar.

Om Jonas Mellqvist

Jonas är kommunikationschef på PTK och har arbetat i facksvängen sedan 2003. Vinbonde i smyg. Köper gärna böcker och har läst flera av dem. 

Bloggare