Vårt uppdrag - så jobbar vi - PTK
Sök

Vårt uppdrag - så jobbar vi

Ett av PTKs långsiktiga uppdrag är att arbeta för en bra arbetsmiljö. Det gör vi i AFA Försäkring och Prevent, som vi samäger med arbetsmarknadsparterna LO och Svenskt Näringsliv. Varje år satsar vi tillsammans 200 miljoner kronor på arbetsmiljöforskning och på att föra ut arbetsmiljökunskap via Prevent och AFA Försäkring.

Arbetsmiljö är en fråga som alltid hamnar högt när tjänstemännen ska ranka vilka frågor som är viktigast i arbetslivet. Genom det förebyggande arbetsmiljöarbete som bedrivs inom AFA Försäkring och Prevent bidrar PTK till att skapa en bra arbetsmiljö för privatanställda tjänstemän.

AFA Försäkring och Prevent följer noga skade- och sjukdomsutvecklingen, och ju tidigare man möter trender och tendenser på området genom ett förebyggande arbetsmiljöarbete, desto större är möjligheterna att motverka ohälsa.

Arbetet som sker genom AFA Försäkring och Prevent är även grunden i den avsiktsförklaring som PTK tillsammans med Svenskt Näringsliv och LO lämnade till regeringen i augusti 2016. I den beskrivs hur vi arbetar för ett hållbart arbetsliv. Läs mer om detta arbete här

AFA Försäkring

AFA försäkrar mer än fyra miljoner anställda på svensk arbetsmarknad. För tjänstemän inom den privata sektorn administrerar AFA Försäkring den kollektivavtalade Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA.

AFA Försäkring ger stöd till forskning och utveckling för en bättre arbetsmiljö och minskad ohälsa i arbetslivet. Läs mer på afa.se

Prevent

Tillsammans med PTK, LO och Svenskt Näringsliv är det Prevents uppgift att förmedla kunskap om arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som stöd för varje arbetsplats. Det sker genom faktatexter, böcker, verktyg, metoder och utbildningar. Läs mer på prevent.se.

Så här jobbar vi

PTKs arbetsmiljögrupp är utsedd av PTKs styrelse och består av representanter från medlemsförbunden. I gruppen ingår även medarbetare från PTK vars uppdrag är att samordna arbetet och fungera som sammankallande och sekreterare.

PTK medverkar alltid i de projekt och event inom Prevent och AFA Försäkring som vänder sig till privatanställda tjänstemän. För att medlemsförbunden ska få ut mesta möjliga nytta av arbetsmiljöprojekten sitter arbetsmiljögruppens ledamöter med i Prevents partsgrupper som är styrande i Prevents olika arbetsmiljöprojekt.

Gilla Jobbet är en unik satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Bakom Gilla Jobbet står AFA Försäkring, Prevent och Sunt arbetsliv tillsammans med PTK, andra fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom privata sektorn samt kommun- och landstingssektorn. Konferenser med temat ”Den hållbara arbetsplatsen” hålls under april 2018 i Göteborg, Malmö, Falun och Umeå. Läs mer här

Din kontakt


Ann Lundberg Westermark, Chef för förhandlings- och avtalsgruppen

Telefon: 08-440 85 00

Skicka e-post