Medbestämmandelagen och Utvecklingsavtalet - PTK
Sök

Medbestämmandelagen och Utvecklingsavtalet

Det finns en lag och ett avtal som är viktiga för arbetstagarinflytande i Sverige – Medbestämmandelagen och Utvecklingsavtalet.

Medbestämmandelagen

Den viktigaste och mest omfattande lagen för arbetstagarinflytande är Medbestämmandelagen, MBL 1976:580. Denna lag ger lokala arbetstagarorganisationer rätt till medbestämmande genom information och förhandling och/eller lokala medbestämmandeformer. Den innefattar bland annat följande regler:

  • Förstärkt förhandlingsrätt (11-14 §§ MBL) ställer krav på att arbetsgivaren ska förhandla med fackförening innan viktiga beslut fattas.
  • Rätt till information (18-22 §§ MBL) innebär att arbetsgivaren på eget initiativ ska underrätta lokal fackförening om företagets utveckling verksamhetsmässigt och personalpolitiskt.
  • Facklig vetorätt (38-40 §§ MBL) ger central arbetstagarorganisation rätt att i vissa fall förbjuda arbetsgivaren att anlita externa uppdragstagare.
  • Fackligt tolkningsföreträde (33-37 §§ MBL) ger lokal fackförening rätt att bestämma om vilken arbetsskyldighet som gäller fram till dess att tvisten prövats, och tvingar arbetsgivaren att påkalla förhandlingar när tvist om lön uppkommer.
  • Medbestämmandeavtal (32 § MBL) bör ingås mellan arbetsgivare och fackförening, om fackföreningen så önskar. Detta är dock endast en rekommendation från lagstiftarens sida. Syftet är att överföra arbetsgivarens beslutsrätt inom vissa frågor till arbetstagarna.

Utvecklingsavtalet

Det viktigaste medbestämmandeavtalet (32 § MBL) som träffats är Utvecklingsavtalet mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Ladda ner avtalet här!

Din kontakt


Ylva Peterson, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 21

Skicka e-post


Louise Widén, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 09

Skicka e-post

Att vara med innan...

Att vara med innan besluten fattas

Vår skrift "Att vara med innan besluten fattas" ger kommentarer, råd och anvisningar till lagen om medbestämmande i det lokala arbetet med medbestämmandefrågor.