PTK-L - PTK
Sök

PTK-L

Lokalt fackligt samarbete är en mycket viktig förutsättning för att kunna tillvarata medlemmarnas intressen och nå fackliga mål. PTK-L är en samverkansform för detta. Genom insyn, samråd och medverkan ges förutsättning för de fackliga organisationerna att vara delaktiga och få inflytande i företagets utveckling.

För att kunna ta tillvara de anställdas intressen och nå fackliga mål kan fackklubbar inom PTK på en arbetsplats bilda ett gemensamt PTK-L.

Förutsättningar för PTK-L

För att en lokal tjänstemannaorganisation ska kunna delta i PTK-L på företagsnivå ska:

• förbundet vara medlem i PTK.

• den lokala organisationens representanter omfattas av Förtroendemannalagen.

Sammansättning av PTK-L

PTK-L utgörs av representanter för PTKs lokala förbundsgrupperingar på företaget enligt lokala eller förbundsvisa överenskommelser.

Organisationerna får själva komma överrens om hur PTK-L ska sättas samman, och det kan ske på olika sätt. Det är dock angeläget att samtliga organisationer vid företaget som uppfyller förutsättningarna finns representerade i PTK-L.

Förhållandet kan till exempel vara tre från den största organisationen, två från den näst största och en från den minsta.

Ett alternativ kan vara att varje organisation ska ha en ledamot i PTK-L och därefter, beroende på organisationernas och företaget storlek, en ledamot för exempelvis varje påbörjat 10-tal, 25-tal, 50-tal, 100-tal, 500-tal eller 1 000-tal medlemmar.

Din kontakt


Ylva Peterson, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 21

Skicka e-post


Louise Widén, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 09

Skicka e-post

Samverkansformen PTK-L

PTK-L Lokalt fackligt samarbete
I PTKs skrift "PTK-L" finns information samt rekommendationer för lokalt fackligt samarbete.