Vårt uppdrag - så jobbar vi - PTK
Sök

Vårt uppdrag - så jobbar vi

PTK arbetar på många olika sätt för att förbättra förutsättningarna för inflytande. Grundtanken är att anställdas insyn och inflytande bidrar till stabila och långsiktigt lönsamma företag och därmed ökad anställningstrygghet.

Inflytandefrågor kan handla om alltifrån ett företags långsiktiga strategier, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, till att ta tillvara på arbetstagarnas möjligheter och rättigheter vid omstruktureringar.

I Sverige har vi både lagar och kollektivavtal som styr arbetstagarinflytande. Den viktigaste lagen är Medbestämmandelagen, MBL, som skapar förutsättningarna för att förhandla kollektivavtal som främjar inflytande och ger det lokala facket rätt till medbestämmande genom information och förhandling. Läs mer om MBL här.

Inflytande kan utövas på olika sätt. Exempelvis av de anställdas representanter i en svensk bolagsstyrelsen, av fackförbunden ute på företagen eller genom PTK-L, en samverkansform mellan PTK-förbund på en arbetsplats. Läs mer om arbetstagarinflytande i Sverige.

Om företaget finns etablerat i flera länder finns möjlighet för arbetstagarna att samverka över gränserna genom exempelvis europeiska företagsråd. Läs mer om arbetstagarinflytande i Europa.

Så här jobbar vi

Ett av de viktigaste avtalen för inflytande på tjänstemannaområdet är Utvecklingsavtalet, UVA, som PTK har slutit tillsammans med Svenskt Näringsliv. PTK är även part i ett antal andra inflytande- och medbestämmandeavtal. Läs mer om Utvecklingsavtalet här.

På en arbetsplats med fler än 25 privatanställda har de anställda rätt att ha representanter i styrelsen. Är företaget gränsöverskridande inom EU finns möjlighet att skapa europeiska företagsråd för att samverka över gränserna. Ett av PTKs långsiktiga uppdrag är att utbilda och stötta arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser. Det gör vi genom material och utbildningar som ger dem kunskap, verktyg och stöd, och därmed förutsättningar att kunna och våga verka aktivt och utöva sitt inflytande genom bolagsstyrelsearbetet. Dessutom utbildar vi och ger tips även till förbundsanställda om arbetstagarrepresentanternas uppdrag och styrelsearbete, för att hjälpa dem ge ett bra stöd till sina medlemmar. Läs mer om detta här.

PTKs inflytandegrupp är utsedd av PTKs styrelse och består av representanter från våra medlemsförbund. Personal från PTKs kansli ansvarar för att samordna arbetet och fyller funktionen som sekreterare i gruppen. Gruppen arbetar med medbestämmande samt inflytandefrågor och följer och bidrar till utvecklingen på området i ett brett perspektiv. Arbetet sker i nära samverkan med berörda klubbar.

Din kontakt


Ylva Peterson, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 21

Skicka e-post


Louise Widén, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 09

Skicka e-post