Så används pengarna för försäkringsinformation - PTK
Sök

Så används pengarna för försäkringsinformation

Sedan slutet av 1970-talet har Svenskt Näringsliv och PTK en överenskommelse om avsättning av medel för att möjliggöra informationsinsatser kopplade till ITP-, TGL-, och TFA-avtalen. Denna överenskommelse är reglerad i kollektivavtal och ger parterna möjlighet att finansiera och bedriva informationsverksamhet mot försäkrade tjänstemän och arbetsgivare.

Finansiering av verksamheten

Försäkringsinformationsverksamheten bygger på ett avtal från 1978 mellan Svenskt Näringsliv och PTK om att avsätta medel för försäkringsinformation för de tjänstemän som omfattas av ITP- och TGL- avtalen.

Medlen för försäkringsinformation kommer från från avkastningen på Alectas Garantifond. Medlen i fonden ska användas till kollektivavtalsgarantier, det vill säga att säkerställa att anställda får sina försäkringspremier inbetalda även om företaget de arbetar för går i konkurs. Vid sidan av garantiuppgiften ska avkastningen på fonden bekosta informationsinsatser.

Syftet med informationsverksamheten är att alla försäkrade ska ha tillgång till information om de kollektivavtalade försäkringarna. Kollektivavtalen gäller samtliga tjänstemän inom ett avtalsområde, och alla försäkrade ska ha tillgång till saklig och neutral information kopplad till dessa försäkringar. Det är därför en rimlig lösning att informationsmedlen inte finansieras av medlemsavgifter från de fackliga organisationerna, som då rimligen skulle kräva att deras medlemmar skulle ha tillgång till informationen i första hand.

Det här gör PTK för pengarna

PTK arbetar tillsammans med medlemsförbunden, där målgruppen är alla tjänstemän som är försäkrade inom ITP-avtalet. Målet är att alla försäkrade ska ha tillgång till information och kunskap för att kunna ta informerade beslut – oavsett vilka dessa är.

Utbildning

PTKs utbildningar vänder sig till förtroendevalda och förbundsanställda. Utbildningarna ger en översiktlig bild av de pensions- och försäkringslösningar som gäller. Deltagarna får också insikt om vilken betydelse de kollektivavtalade pensionerna har för de försäkrades pension, samt vilka val som varje individ kan göra.

Seminarier

PTK arrangerar frukostmöten, seminarier och temadagar om pensioner och försäkringar, där föreläsare informerar förtroendevalda och förbundsanställda om olika aspekter på pensions- och försäkringsområdet. PTK erbjuder också föreläsningar direkt till de försäkrade runt om i landet.

PTK Rådgivningstjänst

PTK Rådgivningstjänst ger oberoende och kostnadsfri rådgivning om val kring ersättningar vid sjukdom och dödsfall samt placeringsråd för premiepension och ITP.

Knegdeg

Webbplatsen Knegdeg.se visar värdet av kollektivavtal och hur stor skillnad det kan göra i faktiska pengar att omfattas.

Infomaterial

PTK producerar ett brett utbud av informationsmaterial. Ett exempel är Handbok om försäkringar, en mycket omfattande genomgång av hela innehållet i ITP-avtalet. PTK producerar också material som handlar om ersättningar vid arbetslöshet, sjukdom, ålderspension, arbetsskada och ersättningar till efterlevande. Allt informationsmaterial kan kostnadsfritt laddas ned eller beställas här ifrån PTKs webbplats.

Medel fördelade till medlemsförbund

En del av medlen för försäkringsinformation avsätts till verksamhet i PTKs medlemsförbunds regi. Förbundens verksamhet syftar till att nå ut med information till de försäkrade tjänstemännen på arbetsplatserna.

Granskning av verksamheten

Under hösten 2011 lät Alecta Ernst & Young granska hur avtalsparterna använder avsatta informationsmedel, och vilken kontroll över dessa om utövas.

Genomgången av processerna i hanteringen har syftat till att bedöma nivån på den interna kontrollen och redogöra för eventuella brister och även förslå förbättringar. Rapporten visar att processerna runt informationsverksamheten är utformade på ett sätt som medger en "tillfredsställande nivå på den interna kontrollen". Ernst & Young skriver också att "Vi har under vår granskning inte funnit något som indikerar att medel avsatta för informationsverksamheten använts på ett obehörigt sätt". 

Mer information

Alectas webbplats finns mer information om garantifonden och förvaltningen av pengarna i denna.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post

PTK Rådgivningstjänst

Besök PTK Rådgivningstjänst

Här får du som är ITP-försäkrad gratis och oberoende råd kring pension och försäkring utifrån just din situation.

Knegdeg.se

Knegdeg.se

Dina pengar med eller utan kollektivavtal.