2019: PTK:s remissvar om betänkandet Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet

Publicerat 2019-09-13

PTK har valt att endast yttra sig över förslagen som rör förkortad tid att överklaga till förvaltningsdomstol och det allmänna ombudets utökade befogenheter.

Läs remissvaret här.