2024: PTK tillstyrker förslagen i arbetsskadeutredningen

Publicerat 2024-02-01

PTK har ingått i referensgruppen för utredningen En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring. PTK tillstyrker i sitt yttrande utredningens förslag.

SOU 2023:53 En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet tillsattes 2021/2022. PTK:s försäkringsexpert Ulrika Stensgård har ingått i utredningens referensgrupp. Arbetsskadeutredningens uppdrag har varit att

  • se över försäkringen, med syfte att säkerställa att den fyller funktionen att ge ekonomisk trygghet vid inkomstförlust på grund av arbetsskada
  • vid behov ta ställning till och ge förslag om andra regeländringar eller åtgärder för att säkerställa att kvinnor och män har ett likvärdigt skydd vid inkomstförlust på grund av arbetsskada
  • se över behovet av de undantag som idag finns i försäkringen, bland annat undantaget vid smitta – där en arbetsskadeprövning sker i särskild ordning.

Utredningen har i princip utgått från den befintliga försäkringen, och har lämnat en mängd förslag. De förslag som förs fram i utredningen ändrar inte karaktären på försäkringen, utan förtydligar istället bedömningarna som ska ske genom att dela upp dem i flera led, ändrar olika tidsgränser och justerar indexeringsbelopp.

– Utredningen föreslår bland annat att sambandsbedömningen delas upp i fyra olika steg. Vi bedömer att det kommer att förtydliga för den enskilde vilka bedömningar som ska ske i det enskilda ärendet. Det är ett bra förslag, och om det genomförs så kommer det att underlätta för den enskilde att förstå varför de kanske får ett avslag på sin arbetsskadeansökan, men även att avgöra vad de behöver tillföra i sitt ärende för att styrka sin sak, säger Ulrika Stensgård, försäkringsexpert på PTK.

Ett annat förslag som utredningen lämnar är att avskaffa undantaget vid smitta, så att den som blir smittad i sitt arbete ska få sjukdomen godkänd som arbetsskada om besvären blir varaktiga. Idag är det bara den som arbetar i vissa yrken eller på särskilda arbetsplatser där risken för smitta är särskilt stor som kan få smittsamma sjukdomar godkända som arbetsskada.

– Det är ett bra förslag att avskaffa undantaget vid smitta. Eftersom ”vanliga” sjukdomar, som en förkylning, sällan ger sådana besvär att arbetsförmågan blir varaktigt nedsatt bedömer vi att det inte kommer innebära några större konsekvenser att undantaget för smitta tas bort. Det är rimligt att alla har samma skydd för smitta i arbetet, oavsett i vilket yrke eller på vilken arbetsplats man arbetar på när man blir smittad. Under pandemin såg vi dessutom att ganska oväntade yrkesgrupper i samhället exponerades för smitta i större utsträckning än andra, säger Ulrika Stensgård.

Här kan du ta del av PTK:s remissvar på SOU 2023:53 En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet.