Arbetsmarknadens EU-råd skickar brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen

Publicerat 2020-12-15

EU-kommissionen har presenterat ett direktivförslag om tillräckliga minimilöner i Europeiska Unionen. Frågan är mycket större och viktigare än den kan framstå vid en första anblick – det är en fråga som i grunden rör vår nationella särart och vårt självbestämmande. PTK har, inom samarbetet i Arbetsmarknadens EU-råd, gjort en rättslig analys av förslaget med slutsatsen att förslaget – om det blir verklighet – skulle få mycket omfattande och allvarliga konsekvenser för den svenska arbetsmarknadsmodellen. En modell som skapat en av EU:s mest välfungerande arbetsmarknader. Hög reallöneutveckling, hög produktivitet och lönsamhet, få konfliktdagar och utan politisk inblandning. Där arbetsmarknadens parter genom en hög organisationsgrad kommer fram till bästa möjliga.

Som ett led i ett intensivt påverkansarbete har Arbetsmarknadens EU-råd (LO, PTK och Svenskt Näringsliv) den 14 december, skickat ytterligare ett brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen om våra farhågor och med vår rättsliga analys av förslaget. EU-rådet har också skrivit till EU-ländernas ambassader, de permanenta representationerna vid Europeiska unionen och ledamöterna i utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och utskottet för rättsliga frågor (JURI) i Europaparlamentet.

Våra farhågor – brevets mest centrala innehåll

  • Förslaget är inte förenligt med EU:s fördrag.
  • Trots löften finns inget undantag för Sverige.
  • Allvarliga konsekvenser för självreglerande kollektivavtalsmodeller och potentiellt stor påverkan även på system med nationellt lagstadgade minimilöner.
  • En ny EU-rättslig arbetsmarknadsmodell.

Här kan du läsa brevet till EU-kommissionens ordförande.

Här kan du läsa de rättsliga bedömningarna i sin helhet på engelska.

Här kan du läsa de rättsliga bedömningarna i sin helhet på svenska.

Vad är Arbetsmarknadens EU-råd?

Arbetsmarknadens EU-råd bildades 2018. Syftet är att på ett långsiktigt sätt tillvarata de gemensamma intressen som parterna på den privata arbetsmarknaden har i arbetsmarknadsfrågor ur ett EU-perspektiv. Det är LO, PTK och Svenskt Näringsliv som utgör medlemmar i arbetsmarknadens EU-råd.

EU-medlemskapet har generellt sett haft positiva effekter för företag och arbetstagare. Samtidigt kan dock konstateras att den svenska kollektivavtalsmodellen kommit att utsättas för allt större påfrestningar.

Samarbetet har sin utgångspunkt i gemensamma intressen och en samsyn kring självregleringens roll och betydelse, särskilt att:

  • Kollektivavtal bidrar till att skapa långsiktigt stabila förutsättningar för utvecklingen av Sveriges ekonomi, företagens konkurrenskraft och arbetstagarnas villkor.
  • Den kollektiva självregleringen vilar på en omfattande autonomi och avtalsfrihet för arbetsmarknadens parter och förutsätter hög organisationsgrad och hög täckningsgrad för kollektivavtalen. Balanserade styrkeförhållanden mellan parterna är nödvändigt.
  • Kollektivavtalen måste ha stark förmåga att åstadkomma konkurrensneutralitet och reglera anställningsvillkor. Det förutsätter att parterna gemensamt hävdar, och utvecklar, sitt ansvar för regleringen av förhållandena på arbetsmarknaden.
  • Den statliga inblandningen i regleringen av arbetsmarknaden måste vara begränsad, både på nationell och europeisk nivå, och förutsätter att parterna agerar långsiktig och balanserat med ömsesidig insikt om och respekt för intressemotsättningarna parterna emellan.