Arbetsmarknadens EU-råd värnar kollektivavtalen

Publicerat 2024-01-22

Under senare år har EU-samarbetet gått i en riktning mot fler regleringar på arbetsmarknadsområdet. För att möta detta har PTK, LO och Svenskt Näringsliv bildat Arbetsmarknadens EU-råd. Hedvig Forsselius från Unionen är sammankallande i PTK:s samverkansgrupp för EU-frågor och ledamot i rådets beredningsutskott.

Förhandlingsutrymme skapar lösningar

– En central uppgift är att värna den svenska avtalsmodellen – att det är parterna som ska utveckla spelreglerna på arbetsmarknaden. Regleringar på EU-nivå leder till allt fler begränsningar i våra möjligheter att hitta avtalslösningar och initiativen för att reglera har på kort tid blivit fler, säger Hedvig Forsselius.

Arbetsmarknadens EU-råd bildades av PTK, LO och Svenskt Näringsliv 2018. I år är det PTK som är ordförande i rådet. Syftet är främst att göra gemensamma ställningstaganden om lagstiftning på EU-nivå och hur den ska genomföras i Sverige. Utgångspunkten är en gemensam övertygelse om kollektivavtalet som regleringsinstrument.

– Parterna är bättre än lagstiftarna på att gemensamt finna lösningar som fungerar på svensk arbetsmarknad. Men det förutsätter att det finns utrymme att förhandla. Omfattande reglering med lagfästa miniminivåer utan utrymme och rätt att få enas om avtalslösningar med annat innehåll minskar den viljan. Det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd hade exempelvis aldrig blivit verklighet utan det stora förhandlingsutrymme som parterna hade.

”Parterna är bättre än lagstiftarna på att gemensamt finna lösningar som fungerar på svensk arbetsmarknad. Men det förutsätter att det finns utrymme att förhandla.”

Hedvig Forsselius

Förbundsjurist med EU-rättslig inriktning på Unionen

PTK drivande part i samarbetet

I Arbetsmarknadens EU-råd sitter sexton höga företrädare för de tre parterna. PTK:s företrädare är ordförande Peter Hellberg (Unionen), Ulrika Lindstrand (Sveriges Ingenjörer), Andreas Miller (Ledarna), Ulrika Hyllert (Journalistförbundet), Magnus Hedberg (Akavia) och Martin Wästfelt (Unionen). Rådets operativa arbete bedrivs av beredningsutskottet, med två experter vardera från PTK, LO och Svenskt Näringsliv. De arbetar på uppdrag av rådet och träffas varannan vecka. Utöver detta har PTK en egen samverkansgrupp, PTK-EU, med representanter från medlemsförbunden.

– PTK är en drivande part i samarbetet och det görs stora insatser från representanterna i PTK-EU för att bidra till lösningar som fungerar för de privatanställda tjänstemännen. Om vi inte prioriterar detta riskerar vi ännu mer ingripande regleringar som inte passar vår arbetsmarknad och utrymmet för parterna att finna lösningar skulle krympa.

Sedan rådet bildades har det arbetat med flera frågor som har fått stor uppmärksamhet. Minimilönedirektivet är det främsta exemplet och det håller nu på att genomföras samtidigt som EU-rådet drivit på att regeringen intervenerar i målet till stöd för Danmarks ogiltighetstalan. Regleringar om insyn i lönesättning är en annan fråga som nu också ska genomföras och som antas få påverkan på parternas förhandlingsordningar.

– Regleringar på EU-nivå blir lagstiftning i medlemsländerna på ett eller annat sätt. Därför är det viktigt att vara ute i god tid för att påverka. Skapandet av Arbetsmarknadens EU-råd varit viktigt för att kunna påverka i ett tidigare skede.

Högt tempo 2024

I år är PTK ordförande i Arbetsmarknadens EU-råd, samtidigt som det är Europaparlamentsval, en ny kommission ska utses och nya idéer till EU-reglering på arbetsmarknaden duggar redan in från olika håll. Det bäddar för ett intensivt år.

– Ända sedan Arbetsmarknadens EU-råd bildades har tempot varit högt och det kommer det att fortsätta att vara. Att vara ordförande kräver särskilda resurser och ansträngningar för PTK:s och medlemsförbundens del, men med detta så kommer också stora möjligheter att utveckla arbetet ytterligare.