Arbetsmarknadens EU-råds inställning till förslag om lönetransparens

Publicerat 2021-10-07

I ett brev till Regeringskansliet, svenska representationen i Bryssel och svenska europaparlamentarikerna för Arbetsmarknadens EU-råd fram det gemensamma arbete och ställningstaganden till EU-kommissionens direktivförslag om insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK, parterna i Arbetsmarknadens EU-råd, är överens om att kommissionens direktivförslag (förslag till direktiv om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete tack vare insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer (KOM (2021) 93) i vissa avseenden är utformat på ett sådant sätt att det utgör ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen inklusive parternas tradition av tvistelösning. Denna samsyn mellan parterna redovisas i bifogat dokument. Med utgångspunkt i dessa gemensamma ståndpunkter avser parterna i Arbetsmarknadens EU-råd, såväl var och en som gemensamt, arbeta för att förbättra direktivets utformning i dessa delar.

Som övergripande ingångsvärden är parterna i EU-rådet också överens om att:

  • Parterna har en gemensam ambition att inom ramen för partsmodellen arbeta för ökad jämställdhet på arbetsmarknaden.
  • Värna den svenska partsmodellen och kollektivavtalen på nationell nivå.
  • Värna att arbetstagarbegrepp tar sin utgångspunkt i nationell rätt.
  • Värna parternas kontroll över lönebildningen.
  • Värna de nationella parternas frihet och möjlighet att tillämpa alla de olika former av lönesättningsmodeller som parterna enas om i centrala och lokala kollektivavtal.

När förhandlingen nu är igång på allvar i såväl rådet som Europaparlamentet så kommer parterna i Arbetsmarknadens EU-råd, i syfte att värna parts- och avtalsmodellen, fortsätta samarbeta med ledning och utgångspunkt i de inledande ståndpunkterna för att direktivet ska få en så ändamålsenlig utformning som möjligt.

Läs brevet i sin helhet här

Närmare om Arbetsmarknadens EU-råd

PTK, LO och Svenskt Näringsliv är, inom ramen för Arbetsmarknadens EU-råd, överens om att EU-kommissionens direktivförslag om insyn i lönesättningen i delar utgör ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen.