Debatt: Bespara 150 000 pensionärer en statlig björntjänst

Publicerat 2021-02-04

Drygt 150 000 pensionärer står inför att få sin tjänstepension i små belopp från flera utbetalare i stället för som en pension från Alecta. Detta till kostnader i storleksordningen 100 miljoner kronor men till ingen nytta, inte för företagen och inte heller för Finansdepartementet eller Skatteverket. En enkel ändring i skatteförfarandelagen räcker för att inte i onödan oroa pensionärerna och krångla till det för företagen. PTK och Svenskt Näringsliv begär att finansministern skyndsamt tar initiativ till en sådan lagändring.

  • I en debattartikel i Svenska Dagbladet begär PTK och Svenskt Näringsliv att finansministern tar initiativ till en lagändring för att bespara pensionärer och företag oro, adminstrativt krångel och ökade kostnader, till ingen nytta. Debattartikeln återges i sin helhet här nedan.

Sedan ett par år ska arbetsgivare varje månad rapportera in löner, pensioner och skatteavdrag till Skatteverket i individuella arbetsgivardeklarationer. Syftet är att komma åt skattefusk, men en sannolikt oavsiktlig konsekvens är att i dag drygt 150 000 tidigare privatanställda tjänstemän kommer att få uppgifter om sina utbetalade tjänstepensioner både från sina gamla arbetsgivare och från Alecta – i stället för som i dag endast från Alecta.

Det leder till oro och brist på överblick hos pensionärerna och väsentligt ökade kostnader för företagen som ska administrera mångdubblingen av uppgifter till pensionärerna. Det skadar tilltron till pensionssystemet och är inte till nytta ens för myndigheterna.

PTK och Svenskt Näringsliv är huvudmän för lTP-planen, den kollektivavtalade tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. I den ursprungliga förmånsbestämda delen av planen, ITP2, finns två alternativ för tryggande och finansiering av ålderspensionen ITP. Arbetsgivaren kan antingen betala pensionspremier till Alecta eller trygga pensionsskulden i den egna balansräkningen, så kallad pension i egen regi. Då tecknar företaget också en kreditförsäkring för skulden i PRI Pensionsgaranti.

Det är ett system som vi har byggt upp under decennier. Det är enkelt att hantera för arbetsgivarna, lättförståeligt för pensionärerna och det ger rätt underlag för beskattning. Cirka 900, främst stora företag, har tryggat de anställdas pensionsförmåner i egen regi. Närmare en halv miljon individer har tjänat in sin förmånsbestämda pension hos ett eller flera av PRI-företagen.

Alla ITP-pensionärer får hela sin förmånsbestämda tjänstepension redovisad som en pension från Alecta. Det är också Alecta som lämnar kontrolluppgiften en gång per år. Pensionen betalas ut som ett belopp och redovisas alltid som en ITP-pension, även då delar av pensionen kommer från ett intjänande hos PRI-företag.

Problemet är att reglerna om arbetsgivardeklaration omfattar även pension som tryggats i egen regi hos arbetsgivaren. Detta gör att Alecta och PRI måste ordna så att PRI-arbetsgivarna själva kan deklarera varje pensionsutbetalning till en före detta tjänsteman varje månad. Företagen kan dock inte beräkna storleken på respektive utbetalning, utan uppgiften måste komma från Alecta. I många fall ligger anställningen långt tillbaka i tiden och pensionärerna är ofta okända för företagen. Samtidigt har denne under hela sin anställningstid och sin tid som pensionär enbart sett en ITP-pension, även om hen varit anställd och tjänat in pensionen hos flera arbetsgivare. Många har tjänat in sin pension både hos företag med PRI-systemet och hos företag som betalat pensionspremierna direkt till Alecta.

Vår syn är att det inte ska spela någon roll för tjänstemannen om hens ITP-intjänande ordnas genom pensionsförsäkring i Alecta eller genom tryggande inom PRI-systemet.

Det finns inte någon poäng med att förvirra 150 000 pensionärer med att deras ITP-pension från Alecta blir mycket mindre då den i stället kommer i mindre och flera delar från företag där tjänstemannen en gång i tiden var anställd. Särskilt inte när det kräver nyutveckling av administrativa rutiner och system hos Alecta och PRI för i storleksordningen 100 miljoner kronor samt ökad administrativ börda hos så många företag.

En för ITP-systemet acceptabel lösning vore att Alecta behåller sin sammanhållande funktion för ITP-pensionen och att arbetsgivardeklarationer lämnas från Alecta varje månad. Med mindre förändringar i skatteförfarandelagen kommer vi på så sätt kunna fortsätta ge anställda, pensionärer och företag en samlad ITP-pension samtidigt som Skatteverket får den information som är avsikten med arbetsgivardeklarationen. Dessutom finns det möjlighet för Alecta att relativt snabbt – inom ett år – ha systemstöd för en sådan lösning.

PTK och Svenskt Näringsliv är därför mycket angelägna om att regelverket ändras på det föreslagna sättet och att vi kan få ett sådant besked från finansministern snarast.

Martin Wästfelt, ordförande PTK:s förhandlingschefsgrupp

Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv