Djupt oroande att EU-kommissionen presenterar förslag till direktiv om minimilöner

Publicerat 2020-10-28

PTK är starkt kritiska till att EU-kommissionen i dag har presenterat ett direktivförslag om minimilöner.

– Det är djupt oroande att EU-kommissionen väljer att gå fram med förslag på lönebildningsområdet där EU inte har kompetens att lagstifta, säger Martin Linder, ordförande för PTK.

Enligt PTK skulle bindande EU-regler om minimilöner underminera den framgångsrika svenska modellen, där fack och arbetsgivare – inte politiker – förhandlar om löner och villkor på arbetsmarknaden. I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt stadgas tydligt att EU inte har rätt att lagstifta om ”löneförhållanden, föreningsrätt, strejkrätt eller lockout”. Ett direktiv om minimilöner är inte heller rätt väg att gå för att lösa de problem som finns med låga löner på europeisk arbetsmarknad.

Kärnan i den svenska modellen är att det är parternas ansvar att reglera arbets- och anställningsvillkor, inte minst lön, i kollektivavtalsförhandlingar. Det går inte att reglera frågan i ett rättsligt bindande EU-direktiv och samtidigt hävda att det fullt ut respekterar partsautonomin och avtalsfriheten.

– Redan en första genomläsning ger anledning till stor oro. Direktivförslaget innehåller inget undantag för Sverige och utgör långt ifrån en sådan ”waterproof firewall” som kommissionen utlovat. Ytterst blir det EU-domstolen som får rätten att pröva innehållet i våra kollektivavtal och vår lönebildningsmodell, säger Martin Linder.

– Vi kommer att försvara parternas autonomi och avtalsfrihet med full kraft och tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv i det partsgemensamma samarbetet i Arbetsmarknadens EU-råd. Det är ödets ironi att vår modell som länge levererat goda resultat och hyllats som förebild nu hotas, säger Martin Linder.