Ersättningsrapporten – ett komplement till årsredovisningen

Publicerat 2021-10-20

För vissa publika bolag finns det i lag krav på att upprätta ersättningsriktlinjer och en ersättningsrapport som ett komplement till årsredovisningen för ersättningar till ledande befattningshavare.

De nya reglerna för ersättningsriktlinjer till ledande befattningshavare gäller från och med årsstämman 2020 och ersättningsrapporten för årsstämman 2021. Kravet gäller vissa publika bolag och beskrivs i kapitel 8, Bolagets ledning, § 51-54 i Aktiebolagslagen.

Ändringarna innebär att det numera ställs högre krav på ett mer detaljerat innehåll i riktlinjerna för ersättning för vd, vice vd och styrelsen. Det ska bland annat finnas en förklaring till hur riktlinjerna bidrar till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. När man tar fram riktlinjerna ska det även stå hur man tänkt kring lön och anställningsvillkor.

I ersättningsrapporten ska ersättningen till vd, vice vd och styrelsen redovisas och ställas i relation både till bolagets resultat och lön för en genomsnittlig anställd. Rapporten är ett komplement till årsredovisningen.

Fler bolag berörs

Från att tidigare gälla bolag på svensk aktiemarknad omfattar de nya reglerna publika aktiebolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Förändringarna har även inneburit att reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning som trädde i kraft den 1 januari 2020. Koden finns både på svenska och på engelska.