Flexibilitet i arbetslivet är en viktig arbetsmiljöfråga

Publicerat 2023-10-20

Arbetsmiljö är en fråga som alltid hamnar högt när tjänstemännen ska ranka vilka frågor som är viktigast i arbetslivet. Linn Skau, Akavia, sitter i PTK:s arbetsmiljögrupp, där flexibilitet i arbetslivet är en aktuell fråga.

Genom det förebyggande arbetsmiljöarbete som bedrivs inom Afa Försäkring och Prevent bidrar PTK till att förbättra privatanställda tjänstemäns arbetsmiljö. PTK medverkar i de projekt och satsningar inom organisationerna som vänder sig till privatanställda tjänstemän.

Arbetet stäms av i PTK:s arbetsmiljögrupp som består av representanter från medlemsförbunden. Gruppen fungerar också som en expertresurs för medlemsförbunden och för förhandlingschefsgruppen.

– Sedan pandemin har distansarbete samt betydelsen av ett flexibelt arbetsliv för våra medlemsgrupper varit viktiga frågor, säger Linn Skau.

Av naturliga skäl har gruppen lagt mycket fokus på distansarbete i och med pandemin. Men ett flexibelt arbetsliv handlar också om att ha rätt förutsättningar för att arbeta så långt upp i åren man kan och vill, eller småbarnsföräldrars möjlighet att förena arbetsliv med privatliv. En annan aspekt är att alla arbetstagare, oavsett hur deras individuella behov ser ut, ska ha samma möjlighet till en bra arbetsmiljö.

– Ett flexibelt arbetsliv är i grunden något positivt, men det kräver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Särskilt vad det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Risken för att arbeta för mycket och att arbetsbelastningen blir allt för hög är inte ovanlig bland våra medlemmar.

Linn menar att den ökade flexibiliteten på arbetsmarknaden är något som behöver uppmärksammas mer ur ett arbetsmiljöperspektiv. Detta behöver ske i samverkan lokalt på arbetsplatserna, därför är det viktigt att kunskapen om arbetsmiljö finns bland chefer och skyddsombud.

– En viktig fråga för arbetsmiljögruppen är att verka för att våra målgrupper ska ha möjlighet att gå en arbetsmiljöutbildning.

En annan fråga som arbetsmiljögruppen arbetar med är företagshälsovårdens roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Organisationerna har ofta experter inom arbetsmiljö som arbetsgivare kan ta stöd och hjälp av.

– Företagshälsovården kommer många gånger in för sent, när någon redan har blivit sjuk. Företagshälsovården bör nyttjas i större utsträckning i ett förebyggande syfte, för att motverka ohälsa och dålig arbetsmiljö.

Arbetsmiljöfrågorna var viktiga i avtalsrörelsen 2023, särskilt frågor som handlar om det flexibla arbetslivet.

– Arbetsmiljöfrågorna kommer fortsätta vara viktiga för våra medlemsgrupper, och det är positivt att de får utrymme i avtalsrörelsen. I PTK:s arbetsmiljögrupp fortsätter vi att bevaka frågorna och utvecklingen.