Förbättringar i Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Publicerat 2021-01-21

I slutet av december 2020 kom PTK, LO och Svenskt Näringsliv överens om förändringar och förbättringar i Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), efter förhandlingar under året. Överenskommelsen innehåller bland annat ett par av de förbättringar som PTK drivit i förhandlingen – vållandeprövningen vid arbetssjukdom tas bort och kravet på läkarintyg för att styrka närståendes skada vid dödsfall slopas.

De ändrade försäkringsvillkoren för TFA gäller från och med den 1 januari 2021, för försäkringsfall som inträffar eller visar sig efter den 31 december 2020.

Syftet med ändringarna är att förbättra skyddet för arbetstagare som blir sjuka eller skadar sig i sitt arbete, samt att kodifiera praxis och därigenom förtydliga när man kan få ersättning för inkomstförlust. Ändringarna innebär även ett stärkt skydd för nära anhörig när arbetstagare avlider till följd av arbetsskada. Förändringarna beskrivs nedan.

Ersättning för inkomstförlust (§ 6)

Ett förtydligande av villkoren och en kodifiering av rådande praxis har skett i paragrafen. Villkorsändringen avser att förtydliga att ersättning för inkomstförlust betalas under tid då den skadade har rätt till sjuklön eller sjukpenning.

Ersättning för sjukvårdskostnad och andra utgifter (§ 7)

Ändring har skett av villkoret som reglerar ersättning för sjukvårdskostnad och andra utgifter. Ersättning betalas till den del beloppen sammanlagt överstiger 500 kronor, och belopp under 100 kronor utbetalas inte. Villkoret innebär i praktiken att en nedre beloppsgräns för ersättning och utbetalning införs – ett villkor som dock redan tidigare förekommit i försäkringen.

Slopad vållandeprövning (§§ 10 och 22 a)

Vållandeprövningen vid arbetssjukdom avskaffas. Villkorsändringen innebär att ersättning som beräknas enligt skadeståndsrättsliga regler vid godkänd arbetssjukdom ska utgå för inkomstförlust samt för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur. Konkret innebär det att alla som får sin arbetssjukdom godkänd nu kan få ersättning för inkomstförlust under sjukskrivningstid utan föregående ansökan och prövningsförfarande av om arbetsgivaren varit vållande till skadan.

Ersättning vid dödsfall (§ 25)

Villkoret reglerar ersättning då arbetstagare avlider till följd av arbetsskada. I villkoret har kravet på att nära anhörig ska styrka egen skada till följd av dödsfallet med läkarintyg eller liknande strukits. Innebörden av villkorsändringen är att ersättning kan utges till anhöriga som stod den avlidne särskilt nära, även om läkarintyg inte kan uppvisas. Villkorsändringen medger därmed att även små barn som förlorat en förälder – där intyg på skada ofta inte kan utfärdas på grund av ålder – får ersättning i egenskap av nära anhörig.

Slopad åldersgräns för visandedag vid cancersjukdom (mesoteliom) (§ 28)

Den högre åldersgränsen (75 år) för visandedag vid cancersjukdom (mesoteliom) orsakad av asbestexponering i arbetet har tagits bort.