Byte från ITP 2 till ITP 1

Om en arbetsgivare byter avtalsområde från ITP 2 till ITP 1 finns det behov av kompletterande premier. Därför har PTK tagit fram en schabloniserad tabell för dig som arbetar med förhandlingar om inrangeringar eller liknande.

Det förekommer att arbetsgivare (till exempel vid en verksamhetsövergång) byter avtalsområde från ITP 2 som är en förmånsbestämd pensionsplan till ITP 1 som är en premiebestämd pensionsplan. Det kan även förekomma, om än mer sällsynt, att man kommer till ITP 1 från en annan förmånsbestämd tjänstepensionsplan än ITP 2. Det kan även innebära att en enskild medlem byter arbetsplats och då kommer att gå från ITP 2 till ITP 1.

I de ovan beskrivna fallen kan ett sätt att lindra påverkan på medlemmarnas tjänstepension vara att i förhandlingar utverka kompletteringspremier.

Bakgrund

Den schabloniserade tilläggstabellen nedan är framtagen för att ge stöd till de personer på PTK:s medlemsförbund som arbetar med förhandlingar om inrangeringar eller liknande. Tabellen visar på ett behov av kompletterande premier vid övergång från ITP 2 till ITP 1, beroende på ålder.

Den här uppdaterade tabellen om tilläggspremier innehåller bland annat aktuella antaganden om löneökningar, livslängd och avkastning. Beräkningarna har gjorts linjära och bygger på en genomsnittlig försäkrad i Alectas ITP 2-bestånd, med lön under respektive över 7,5 inkomstbasbelopp för varje angiven ålder.
 
Tabellen är schabloniserad. För att ge en anställd tilläggspremie som tar hänsyn till dennes individuella förutsättning i form av lönenivå och historik krävs individuella beräkningar.

Förutsättningar

De underlag och antaganden som ligger till grund för beräkningarna är att:

  • Löneökningarna antas vara 4,5 procent fram till 45 år, 3,0 procent mellan 46 och 60 år och 2,4 procent därefter.
  • Inkomstbasbeloppets förändring är 3 procent per år.
  • Inflationen är 2 procent per år.
  • Collectums nuvarande administrationsavgift om 1 procent på premien har tillämpats.
  • Avkastningen har antagits till 3,5 procent plus inflation per år efter skatt och driftskostnader fram till 63 års ålder och 3 procent + inflation mellan 63 – 65 års ålder. Efter 65 års ålder är avkastningsantagandet 2,5 procent plus inflation.
  • Alectas nuvarande livslängdsantaganden.

Tabellen nedan bygger på att den försäkrade vid övergången till ITP 1 får tilläggspremie enligt ålder vid övergången och sedan behåller samma tilläggspremie fram till 65 år.

Tabell för tilläggspremier vid byte från förmånsbestämd ITP 2 till premiebestämd ITP 1

Ålder   Tilläggspremier  
  < 7,5 IBB > 7,5 IBB  
40 1,1% 0,0%
41 1,1% 0,0%
42 1,2% 0,0%
43 1,3% 0,0%
44 1,2% 0,0%
45 1,4% 0,4%
46 1,4% 1,2%
47 1,6% 2,4%
48 1,6% 3,2%
49 1,7% 4,5%
50 1,8% 5,5%
51 2,0% 7,0%
52 2,1% 8,5%
53  2,3% 10,0%
54  2,4% 11,5%
55  2,5% 13,5%
56  2,7% 14,5%
57  2,9% 16,5%
58  3,0% 18,0%
59 3,1% 19,0%
60 3,2% 19,0%
61 3,3% 17,5%
62 3,2% 14,5%
63 2,4% 8,0%
64 2,0% 4,0%
     

Dan Wallberg

Pensionsexpert

08-440 85 34

070-555 58 34