Huvudavtal Svenskt Näringsliv

Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Svenskt Näringsliv och PTK

Ladda ner som PDF

Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd reglerar vad som ska gälla vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Avtalet innehåller även omställnings- och kompetensstöd som TRR kan ge både till den som är anställd och till den som är mellan jobb.

FAKTA

Tecknat: 2022-06-22
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK och Svenskt Näringsliv

Mellan PTK och Svenskt Näringsliv gäller sedan den 1 oktober 2022 ett huvudavtal som ska skapa förutsättningar för snabb omställning, ökad kompetens och ökad rörlighet på svensk arbetsmarknad.

Avtalet innehåller stöd i form av bland annat rådgivning, vägledning och köpt utbildning som TRR tillhandahåller både till den som är i anställning och till den som sagts upp på grund av arbetsbrist eller sjukdom, eller som haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut. Stöd till personer som har en pågående anställning kallas kompetensstöd och stöd till den som blivit uppsagd eller haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut kallas omställningsstöd.

De flesta stödinsatserna kan fås både under anställning och mellan jobb. En förutsättning för att få stöd är att den sökande har arbetat i minst 16 timmar per vecka under minst tolv av de senaste 24 månaderna och att arbete har varit huvudsyssla under kvalificeringstiden. Det finns också ytterligare kvalifikationskrav för de olika stödformerna som specificeras i avtalet. De stöd som finns i avtalet är:

Omställnings- och kompetensstöd

  • Rådgivning, vägledning, köpt utbildning, köpt validering.
  • Kompletterande studiestöd som fyller ut omställningsstudiestödet från CSN så att fler ska kunna studera med 80 procent av lönen.
  • Kortvarigt studiestöd om upp till 70 procent av lönen för studier som är kortare än en vecka.

Omställningsstöd

  • Förstärkt stöd för sjuka.
  • TRR Studieersättning för den som fyllt 40 år.
  • AGE som fyller ut a-kassan upp till 70 procent av lönen för den som fyllt 40 år.
  • Kompletterande arbetslöshetsersättning under tvist för den som sagts upp på grund av personliga skäl.

Anställningsskydd

Huvudavtalet innehåller också förtydliganden kring vad som avses med sakliga skäl vid uppsägning på grund av personliga skäl samt regler om förhandling och undantag från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Mer information och fördjupning om huvudavtalet finns i Handbok Trygghetsöverenskommelsen – PTK