Omställningsavtal Omstella

Omställningsavtal Omstella

Ladda ner som PDF

Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan PTK och Fremia innehåller ett kompetens- och omställningsstöd som Omstella kan ge både till den som är anställd och till den som är mellan jobb.

FAKTA

Tecknat: 2022-10-31
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK och Fremia

PTK och Fremia tecknade den 31 oktober 2022 ett huvudavtal om trygghet och omställning. Därmed omfattas tjänstemän i medlemsföretag och organisationer inom Fremia av hela Trygghetsöverenskommelsen.

Avtalet innehåller stöd i form av bland annat rådgivning, vägledning och köpt utbildning som Omstella tillhandahåller både till den som är i anställning och till den som sagts upp på grund av arbetsbrist eller sjukdom, eller som haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut.

Stöd till personer som har en pågående anställning kallas kompetensstöd och stöd till den som blivit uppsagd eller haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut kallas omställningsstöd. De flesta stödinsatserna kan fås både under anställning och mellan jobb.

En förutsättning för att få stöd är att den sökande har arbetat i minst 16 timmar per vecka under minst tolv av de senaste 24 månaderna och att arbete har varit huvudsyssla under kvalificeringstiden. Det finns också ytterligare kvalifikationskrav för de olika stödformerna som specificeras i avtalet. De stöd som finns i avtalet är:

Omställnings- och kompetensstöd

  • Rådgivning, vägledning, köpt utbildning, köpt validering.
  • Kompletterande studiestöd som fyller ut omställningsstudiestödet från CSN så att fler ska kunna studera med 80 procent av lönen.
  • Kortvarigt studiestöd om upp till 70 procent av lönen för studier som är kortare än en vecka.

Omställningsstöd

  • Förstärkt stöd för sjuka.
  • Studieersättning för den som fyllt 40 år.
  • AGE som fyller ut a-kassan upp till 70 procent av lönen för den som fyllt 40 år.
  • Kompletterande arbetslöshetsersättning under tvist för den som sagts upp på grund av personliga skäl.

 

Huvudavtalet innehåller också förtydliganden kring vad som avses med sakliga skäl vid uppsägning på grund av personliga skäl samt regler om förhandling och undantag från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Mer information om Omstella finns på Omstellas hemsida.