Utvecklingsavtalet

Utvecklingsavtalet

Ladda ner som PDF

Utvecklingsavtalet syftar till att främja utveckling och samverkan i företaget och är att se som en påbyggnad av medbestämmandelagen (MBL). Svenskt Näringsliv, LO och PTK vill med detta ramavtal utveckla företagens effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft och skapa förutsättningar för sysselsättning, trygghet och utveckling i arbetet.

Utformningen av de lokala avtal som följer av detta ramavtal är beroende av företagets storlek, bransch och organisation.

FAKTA

Tecknat: 1985-09-09
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK, LO och Svenskt Näringsliv

En utveckling av medbestämmandet i företaget medför att de anställdas kunnande och yrkeserfarenheter bättre tillvaratas. Avtalet skapar förutsättningar för medbestämmande både i frågor som rör företagets utveckling i stort och i de dagliga och näraliggande frågorna.

Genom insyn, samråd och förhandlingar kan medlemmarnas intressen tas tillvara på arbetsplatsen. För att främja det fackliga arbetet och ta tillvara de anställdas fackliga engagemang, har anställda rätt till fem timmars facklig information per år på betald arbetstid.

Notera rätten att vid tvister om rätt till arbetstagarkonsult, eller ersättning gällande förslagsverksamhet, finns möjlighet för lokala såväl som centrala parter att vända sig till ”Rådet för utvecklingsfrågor”.