Startsida

Utvecklingsavtalet

Utvecklingsavtalet

Ladda ner som PDF

Utvecklingsavtalet (UVA) ger anvisningar om hur medbestämmandelagen (MBL) ska tillämpas på arbetsplatsen. Svenskt Näringsliv, LO och PTK vill med detta ramavtal utveckla företagens effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft och skapa förutsättningar för sysselsättning, trygghet och utveckling i arbetet.

FAKTA

Tecknat: 1985-09-09
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK, LO och Svenskt Näringsliv

En utveckling av medbestämmandet i företaget medför att de anställdas kunnande och yrkeserfarenheter bättre tillvaratas. Avtalet skapar förutsättningar för medbestämmande både i frågor som rör företagets utveckling i stort och i de dagliga och näraliggande frågorna.

Genom insyn, samråd och förhandlingar kan medlemmarnas intressen tas tillvara på arbetsplatsen. För att främja det fackliga arbetet och ta tillvara de anställdas fackliga engagemang, har anställda rätt till fem timmars facklig information per år på betald arbetstid.