Försäkringsinformation genom PTK och medlemsförbunden hösten 2020

Publicerat 2020-07-03

Information om kollektivavtalad pension och försäkring till privatanställda tjänstemän är en viktig del av PTK:s samlade uppdrag – både för medlemsförbunden och kansliet. Från 2021 övergår en stor del av informationsuppdraget till det partsgemensamma informationsbolag som startades hösten 2019. Förbundens och kansliets informationsverksamhet fortsätter enligt plan året ut.

PTK:s medlemsförbund ansöker årsvis om informationsmedel från PTK för att hålla informationsträffar, ta fram material och stötta medlemmarna i frågor som rör kollektivavtalad pension och försäkring. De medel som förbunden ansökt om för året kan användas för verksamhet under hela 2020. Corona har satt käppar i hjulet under våren, då fysiska träffar ställts in och förbundens fokus har varit att hjälpa medlemmar som påverkats av krisen.

På kansliet har vi tagit stora kliv framåt i digitaliseringen av utbildningar, och det går redan nu att anmäla sig till både fysiska utbildningar och digitala alternativ till hösten. Här på ptk.se samlar vi även aktuell information om till exempel hur korttidsavtalen med statligt stöd påverkar pensionen och vad som gäller vid omställning.

Övergång pågår

Inom PTK har arbetet påbörjats med att flytta över digital information, trycksaker och kunskap om de privatanställda tjänstemännens behov till det nya informationsbolaget. Mycket handlar om att inventera och samordna utbildningar och informationsträffar, underlag till den kommande webbplatsen och få en gemensam terminologi. Fem personer från PTK:s kansli går över till informationsbolaget i september, tillsammans med personal från Finfa (Svenskt Näringsliv) och Facket försäkrar (LO). Ett antal medarbetare från Unionen som arbetar med försäkringsinformation går också över.

Rådgivningstjänsten och PTK:s övriga webbplatser

PTK:s digitala Rådgivningstjänst.se och information till olika målgrupper på Knegdeg.se, Arbetautomlands.se och Tjänstepensionsbloggen.se fortsätter som vanligt under hösten 2020, för att från januari 2021 gå in under bolagets samlade varumärke.

Informationsträffar och utbildningar från 2021

Från 2021 kommer medlemsförbunden att ta stöd av informationsbolaget för att informera om pension och försäkring vid sina egna informationsträffar. PTK:s kansli behåller uppdraget att utbilda förbundsanställdaförsäkringsinformatörer, förtroendevalda och klubbordföranden i frågor som rör pension och försäkring. Uppdraget att utbilda arbetstagarledamöter i bolagsstyrelser påverkas inte, utan kvarstår inom PTK. Samma sak gäller informationen om omställningsavtalen genom trygghetsråden TRR och TRS och arbetsmiljöfrågor som kanaliseras genom AFA Försäkring och Prevent.

PTK samordnar medlemsförbundens behov

PTK:s kansli kommer även fortsättningsvis att samordna medlemsförbundens behov av försäkringsinformation. Övergripande behov av material och digitalt stöd om pension och försäkring kanaliseras via PTK:s kansli, för att informationen ska komma alla medlemsförbund till nytta. Under hösten fortsätter vi arbeta tillsammans i Försäkringsinformationsgruppen (Finfogruppen), som Anna Allerstrand håller ihop.

PTK förhandlar och avtalar

PTK:s kärnuppdrag att förhandla och avtala kollektivavtalen fortsätter som tidigare. Det gäller även det påverkansarbete i alla frågor som påverkar kollektivavtalen, genom arbetet i Arbetsmarknadens EU-råd och övriga samverkansgrupper.

PTK är en av tre ägare till informationsbolaget

Hösten 2019 bildade PTK, LO och Svenskt Näringsliv ett partsgemensamt informationsbolag. Genom informationsbolaget ska LO, PTK och Svenskt Näringsliv skapa goda förutsättningar för att öka kunskapen om och förtroendet för hur kollektivavtalad pension och försäkring fungerar och vilka förmåner det ger. Målgrupperna är arbetare, tjänstemän och arbetsgivare. Som en av tre ägare ska PTK styra bolaget för att värna de privatanställda tjänstemännens behov av information om kollektivavtalad pension och försäkring.