Hantering av personuppgifter

PTK värnar din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvariga samt dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig

PTK
org.nr: 802005-6019

Adress:
Sankt Eriksgatan 26
112 39 Stockholm

Telefonnummer: 08-440 85 00

Dataskyddsombud

Annelie Abramsson
Sweco Sverige AB
Box 259
851 04 Sundsvall

Har du frågor om vår personuppgiftshantering kan du skicka ett mejl till Dataskyddsombud.ptk@sweco.se

Information om PTK:s personuppgiftsbehandling avseende kursdeltagare

Ändamål

Tillhandahålla utbildning och informationsverksamhet, samt direktmarknadsföring, inom ramen för PTK:s uppdrag. Utbildningsverksamheten riktar sig till medlemmar i PTK:s medlemsförbund; informationsverksamheten riktar sig till personer som omfattas av ITP tjänstepension och därtill hörande försäkringar om efterlevande-, familje- och livförsäkring. I detta ändamål ingår som en integrerad del nätverkande, samarbete, och erfarenhetsutbyte för kursdeltagarna.

Rättslig grund

Samtycke. Uppgift om medlemskap i fackförbund är en känslig personuppgift. Endast den som är medlem i PTK:s medlemsförbund är behörig att anmäla sig till kurserna. Genom att du bekräftar att du är behörig att anmäla dig till en kurs sker alltså insamling om att du är medlem i ett av PTK:s medlemsförbund. I samband med avklarad kurs förmedlas antal deltagare och namn till respektive förbund med ändamålet att förbunden uppföljning av utbildningsbehov och ekonomisk uppföljning. Av det skälet behöver vi ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter. Om du inte samtycker till personuppgiftsbehandlingen kan du inte anmäla dig till eller delta på PTK:s kurser.

Kategorier av mottagare

PTK:s kansli. Anställd personal på PTK:s kansli samt IT-leverantör (med vilken PTK träffat ett personuppgiftsbiträdesavtal) har tillgång till samtliga uppgifter som registrerats.

Externa parter. För att kunna bedriva kursverksamheten mottar även kursgårdar och hotell uppgifter om kursdeltagarnas för- och efternamn samt kontaktuppgifter. E-postdistributör används för att skicka e-post med information om kurser. Digitalt kursutvärderingsverktyg används för att göra utskick av utvärderingsenkäter till kursdeltagare.

Överföring av personuppgifter till tredjeland m.m.

Inga personuppgifter i PTK:s kursregister överförs till tredjeland (land utanför EU, EES) eller till internationella organisationer.

Lagring och gallring av personuppgifter

Lagring. Lagring av dina personuppgifter sker i en server som är placerad inom EU.

Gallring. För att kunna utveckla kurserna, göra uppföljning av deltagarnas kunskaper, och säkerställa hög kvalitet i undervisningen gör PTK kursutvärderingar i flera led efter varje kurstillfälle. Utvärderingarna skickas per e-post (se personuppgiftshantering för utvärderingsverktyget). Kriterier för gallring är att kursdeltagarna anmäler till PTK (svarar) att de inte längre har kvar förtroendeuppdraget, att det sker en s.k. hård studs (mottagaren av e-postmeddelandet inte har en giltig e-postadress) eller att 5 år har förflutit efter kurstillfället.

Den registrerades rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling, m.m.

Du som registrerad har rätt till insyn om hur PTK behandlar dina personuppgifter.

Rättelse. Om dina personuppgifter inte är korrekta, har du rätt att begära rättelse. Det sker enklast genom att du själv anger korrekta personuppgifter på PTK.se.

Radering. Du har rätt att få dina uppgifter raderade utan onödigt dröjsmål om något av följande villkor är uppfyllda:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
 • Du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller om du invänder mot att behandlingen sker för direkt marknadsföring.
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

Du har inte rätt att få dina personuppgifter raderade ifall behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Radering av dina uppgifter sker enklast genom att du avslutar ditt konto på PTK.se. Du kan också ta kontakt med PTK:s dataskyddsombud.

Tillgång. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig som PTK behandlar. Det sker genom ett registerutdrag i vilket framgår vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller, ändamålet med behandlingen, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka uppgifterna lämnats ut, information om gallring och lagring, information om rätt till radering, rättelse och begränsning av behandling, förekomsten av automatiserat beslutsfattande, samt rätten att inge klagomål till tillsynsmyndighet.

Invändning. Då dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att invända mot att de behandlas för det ändamålet. En invändning av detta slag får som följd att du inte längre erhåller nyhetsbrevet eller annan information om kommande kurser och informationsträffar. Du kan invända genom att logga in på ditt konto på PTK.se och anmäla att du inte längre vill ta emot direktmarknadsföring från PTK.

Begränsning av behandling. Du har rätt att kräva att PTK:s personuppgiftsbehandling begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt

 • Under tiden PTK utreder en begäran om rättelse av personuppgifter.
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
 • PTK inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med något av alternativen a-c får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

PTK informerar dig innan begränsningen upphör.

Automatiserat beslutsfattande

Inom ramen för PTK:s personuppgiftsbehandling sker inget automatiserat beslutsfattande eller annan profilering.

Återkallande av samtycke

Du som registrerad har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till PTK:s personuppgiftsbehandling. Det sker enklast genom att avsluta ditt konto på PTK.se, eller genom kontakt med PTK:s dataskyddsombud.

Information om PTK:s personuppgiftsbehandling avseende rekrytering

PTK är registeransvarig för den personliga information du lämnar i din ansökan när du söker jobb hos oss. När du söker ett jobb hos oss accepterar du att PTK registrerar och behandlar de personuppgifter du lämnar i din ansökan inklusive eventuella videopresentationer och bilder. Som en del av rekryteringsprocessen kan vi också söka ytterligare information om dig från Internet, inklusive sociala medier.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med anställda inom PTK som är direkt involverade i rekryteringsprocessen, och vi kan även komma att dela dina uppgifter med tredje part som hjälper oss med rekryteringsprocessen och med personlighetstester.

Vi behåller din ansökan och all annan information i ditt ärende hos oss tills rekryteringsprocessen har slutförts och under en period därefter så länge vi anser din ansökan relevant för oss. Ansökningshandlingar och därmed kopplad information som inte avser den som fått den utlysta tjänsten kommer att gallras senast sex månader efter anställningsbeslutet.

Genom att skicka in dina personuppgifter och ansökningar till oss har du:

 • läst, förstått och accepterat ovanstående, godkänt att de uppgifter som lämnats till oss är fullständiga och korrekta efter bästa kännedom och förstår att avsiktliga försummelser och felaktiga uttalanden kan leda till att din ansökan avslås eller till din senare uppsägning.
 • Du ger ditt fria samtycke till behandlingen av den inlämnade och senare samlade informationen.

Dina rättigheter:

 • Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.
 • Du har alltid rätt att få tillgång till den personliga information som vi behandlar som gäller dig, och begära korrigering av sådana uppgifter vid behov.

Om du vill utöva dina rättigheter eller begära ett registerutdrag kan du kontakta PTK på info@ptk.se.

Personuppgiftsbehandling för annat syfte

PTK är skyldig att informera dig innan personuppgiftsbehandling sker för annat ändamål än vad som angavs i samband med registrering av dina uppgifter. I sådan information framgår vilket det nya syftet med behandlingen är, samt att du har rätt till insyn och radering av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Då PTK:s personuppgiftsbehandling grundar sig på samtycke har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit PTK i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Överföring av personuppgifterna till annan personuppgiftsansvarig förutsätter att överföringen är tekniskt möjlig.

Tillsynsmyndighet

Du som registrerad har rätt att inge klagomål avseende PTK:s personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för personuppgiftsansvariga och den personuppgiftsbehandling som dessa utför. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten: 08-657 61 00, se även imy.se.