Huvudavtal Svenskt Näringsliv, LO, PTK

Publicerat 2022-05-03

Svenskt Näringsliv, PTK och LO har nu tagit fram slutliga utkast till Huvudavtal för antagande den 22 juni 2022.

Svenskt Näringsliv, PTK och LO (Parterna) har tidigare träffat överenskommelser om hur lagstiftningen om anställningsskydd, omställning mm bör förändras för att möjliggöra en för både arbetsgivare, arbetstagare och staten mer ändamålsenlig arbetsmarknadsmodell i dessa avseenden. Parterna redovisade då hur tänkta Huvudavtal mellan Parterna skulle se ut samt förklarade att de var beredda att anta sådana Huvudavtal om staten genomförde behövliga förändringar i lagstiftningen.

Parterna bedömer att statens genomförande av lagstiftningsförändringar kommer att kunna genomföras på sådant vis att Parterna kommer att kunna anta Huvudavtal i juni.

Parterna har därför tagit fram slutliga utkast till Huvudavtal, med de kompletteringar och ändringar som föranletts av hur lagstiftningen utformats, som kommer att antas av Parterna den 22 juni 2022, förutsatt att aktuella beslut om ändringar i lagstiftning och annan författning skett.

Parterna har också fört diskussioner om en kollektivavtalad A-kassa. Det har nu tillsatts en statlig utredning för att undersöka förutsättningarna för en sådan försäkring.