Lovord från arbetsmarknadsministern

Publicerat 2021-06-24

Det blev rosor från arbetsmarknadsminister Eva Nordmark när hon gästade PTK:s stämma den 16 juni. Hon tackade bland annat för PTK:s viktiga ledarskap och det stora ansvar PTK tagit i arbetet med trygghetsöverenskommelsen.

Den 16 juni höll PTK stämma med representanter från de 25 medlemsförbunden. Stämman hålls vart fjärde år och i år var den för första gången helt digital. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark gästtalade och PTK:s ordförande Martin Linder bjöd tillsammans med kansliet på återblickar av vad PTK åstadkommit under de senaste fyra åren.

Eva Nordmark

Eva Nordmark lyfte flera viktiga arbetsmarknadsfrågor, såsom arbetet mot att införa ett EU-direktiv om minimilöner, arbetsmiljöfrågor och trygghetsöverenskommelsen. Hon betonade vikten av att människor inte fastnar i långtidsarbetslöshet och vikten av att skapa nya jobb.

EU-direktivet om minimilöner

Både politiker och parter är överens om att EU-direktivet om minimilöner inte överensstämmer med den svenska modellen. Modellen utgår från att arbetsmarknadens parter är bäst lämpade att sätta löner och att politikerna inte ska lägga sig i. Tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv jobbar PTK aktivt i Arbetsmarknadens EU-råd mot EU-direktivet.

Arbetsmiljö

Regeringen har i dagarna tillsatt arbetsmiljöutredningen Utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö. Utredningen är en del i arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 En god arbetsmiljö för framtiden. Utredningen tar sikte på tre delar, sanktionsavgifter kopplat till OSA:n, utvidgat rådighetsansvar och företagshälsovården.

– De första två har en tydlig inriktning på att anpassa arbetsmiljöregelverket utifrån dagens arbetsmarknad. Men just när det kommer till företagshälsovården så är det ett tydligt delat ansvar mellan staten och parterna, sa Eva Nordmark.

Trygghetsöverenskommelsen

Eva Nordmark menade att parternas trygghetsöverenskommelse kommer att göra stor skillnad för den enskilde arbetstagaren. Men det gör också enormt stor skillnad för hela Sverige och för jobben. Sverige ska vara ett land som kan fortsätta konkurrera med kunskap även i framtiden.

– PTK har tagit ett stort ansvar genom överenskommelsen. Nu gör vi verklighet av det livslånga lärandet på riktigt, som vi så länge har drivit i fackföreningsrörelsen. Nu kommer det att genomföras, sa Eva Nordmark.

Ministern menade att det som PTK åstadkommit är något väldigt viktigt för partsmodellen. Att PTK tog ett stort och viktigt ansvar när vi satte oss och förhandlade och såg till att komma i mål. Det har funnits ett enormt politiskt tryck i dessa frågor. De tidigare omställningsförhandlingar som inte nått hela vägen fick vissa politiker att tycka att det var dags att hantera detta helt på politisk väg. Att köra över parterna. Nu har PTK kommit hela vägen i förhandlingen och kunnat slå fast att det även fortsatt ska vara arbetsmarknadens parter som sätter spelreglerna på arbetsmarknaden.

– Er överenskommelse är verkligen ett styrkebesked för den svenska modellen. Men det befäster förstås även PTK:s viktiga roll, sa Eva Nordmark.

Martin Linder

PTK:s ordförande Martin Linder konstaterade att det hänt mycket viktigt under de fyra år som gått sedan den förra stämman. Förbundens medlemsantal inom privat sektor har ökat med 100 000 och totalt har PTK:s 25 förbund nu närmare 950 000 medlemmar.

– För fyra år sedan visste vi varken att ett virus skulle påverka världen eller att Svenskt Näringsliv skulle säga upp avtalet om försäkringsinformation och Avtalat skulle bildas. Inte heller att vi tillsammans med Svenskt Näringsliv och LO skulle bilda Arbetsmarknadens EU-råd eller att vi skulle ha träffat en överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd, sa Martin Linder.

Martin Linder konstaterade att PTK är nu en huvudaktör i att forma den breda uppgörelse som innebär att en ny och kraftfull modell som underlättar för individen att ställa om under hela arbetslivet kan se dagens ljus.

– Det är en viktig reform som tillsammans med förstärkt trygghet för visstidsanställda kommer att stärka tjänstemännens trygghet på arbetsmarknaden. De 25 medlemsförbund som utgör PTK har under hela processen bidragit till att finna vägar framåt och PTK har visat prov på förhandlingsförmåga, ansvarstagande och självständighet, sa Martin Linder.

– På andra sidan pandemin väntar en delvis ny arbetsmarknad. Den är förbundens medlemmar bättre rustade att möta med ett nytt huvudavtal om anställningstrygghet, kompetensstöd och omställning. Det vi åstadkommit nu kommer att skrivas in i historieböckerna och jag är stolt över alla de fantastiska insatser som gjorts inom förbunden och av PTK:s kansli, avslutade Martin Linder.

PTK:s stämma

Stämman sammanträder vart fjärde år och är PTK:s beslutande organ när det gäller medlemskap, förbundens avgifter till PTK, val av revisorer, stadgeändringar och upplösning. Representanterna i stämman utses bland medlemsförbunden baserat på medlemsantal.