Nästa steg mot ett nytt avtal om trygghet på arbetsmarknaden

Publicerat 2021-06-07

Idag presenterar regeringen lagförslag med utgångspunkt i den överenskommelse om anställningstrygghet som parterna träffade i december. Därmed tas ytterligare ett viktigt steg på vägen mot en reformering av systemen för trygghet, omställning och anställningsskydd på svensk arbetsmarknad.

 

– Överenskommelsen och lagförslagen innebär kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till utbildning under arbetslivet – både för anställda och för personer som är mellan jobb. Det är mycket positivt att vi nu är ett stort steg närmare att kunna genomföra en viktig reform på svensk arbetsmarknad som gynnar både individen, arbetsgivare och samhället i stort, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Idag presenterar regeringen de utredningar som man tillsatt med syfte att utforma lagstiftning utifrån den överenskommelse som PTK och Svensk Näringsliv träffade i december och som IF Metall och Kommunal då anslöt sig till. De tre utredningarna har behandlat anställningsskydd, en ny offentlig omställningsorganisation för grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt ett nytt parallellt offentligt studiestöd.

Förslagen, som nu skickats på remiss, är ett viktigt led i arbetet mot ett nytt huvudavtal. Remisstiden går ut den 15 september 2021. När en statlig reglering är på plats kommer parterna att underteckna ett nytt huvudavtal. Förslaget är att de nya lagarna ska träda i kraft 30 juni 2022, och börja tillämpas 1 oktober samma år.

– Att det nu finns färdiga lagförslag som bygger på överenskommelsen är ett styrkebesked för den svenska modellen. Överenskommelsen innebär att vi breddar synen på anställningstrygghet till att också handla om den trygghet som ligger i möjligheten att stärka sin kompetens för det jobb man har eller för ett framtida jobb på en arbetsmarknad som är i ständig förändring, säger Martin Wästfelt.