Hur styrs PTK?

PTK samlar 26 fackförbund som tillsammans representerar mer än en miljon privatanställda tjänstemän. Vi har en parlamentarisk organisation, vilket innebär att alla våra medlemsförbund är direkt eller indirekt representerade och har inflytande över våra uppdrag. Själva arbetet bedrivs av PTK:s kansli och i olika grupper.

Det övergripande ansvaret för PTK:s verksamhet har styrelsen, överstyrelsen och stämman, som består av representanter från medlemsförbunden. Dessa instanser beslutar om PTK:s uppdrag, som sedan utförs av personalen på PTK:s kansli, samt i olika förhandlings- och samverkansgrupper.

De olika grupperna består alltid av två representanter från Unionen, en från Ledarna, en från Sveriges Ingenjörer, en från Saco-Ö och två från TCO-Ö.

Organisation

Stämman sammanträder vart fjärde år och är PTK:s beslutande organ när det gäller medlemskap, förbundens avgifter till PTK, val av revisorer, stadgeändringar och upplösning.  PTK:s stadgar finns här. Representanterna i stämman utses bland medlemsförbunden baserat på medlemsantal. PTK:s senaste ordinarie stämma var i juni 2021. En extrastämma hölls i december 2023. 

Överstyrelsen är PTK:s högsta beslutande organ mellan stämmorna. De utser presidium och styrelse samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Representanterna i överstyrelsen utses från medlemsförbunden, baserat på medlemsantal.

Styrelsen ansvarar för PTK:s löpande verksamhet, som budget, verksamhetsplan och tidsbegränsade uppdrag. De ser också till att kansliets verksamhet bedrivs i linje med fattade beslut. Styrelsen inrättar samverkans- och arbetsgrupper och följer upp förhandlingsgruppernas arbete. De företräder även PTK externt. Styrelsen utses av överstyrelsen.

Förhandlingschefsgruppen hanterar förhandlingsfrågor kopplade till PTK:s långsiktiga uppdrag. Den består av sju ledamöter som samordnar och följer arbetet i förhandlingsgrupperna och lägger förslag till styrelsen i förhandlingsfrågor.

Förhandlingsgrupperna sköter förhandlingar med arbetsgivarorganisationerna som är våra motparter, utöver Svenskt Näringsliv. Förhandlingsgrupperna har inrättats av PTK:s överstyrelse på förbundens begäran. Det finns i dagsläget fem grupper:

  • Omställningsavtalet TRS
  • Svensk Scenkonst
  • Arbetsgivaralliansens (Aa) område
  • Fremia-området
  • Fastigos område

Mycket arbete inom PTK sker i samverkansgrupper, som tillsätts för att utreda, bevaka eller bereda olika frågor. Grupperna utses av PTK:s styrelse och består av representanter från förbunden. Medarbetare från PTK:s kansli samordnar arbetet och fungerar som sekreterare.

Kansliorganisationen driver PTK:s dagliga arbete och stöttar resten av organisationen. Kansliets personal utgörs av försäkrings- och pensionsspecialister, utbildare, ombudsmän, jurister, kommunikatörer och administratörer.