PTK förnyar arbetsmiljöarbetet

Publicerat 2020-01-20

När tjänstemännen ska ranka vad som är viktigast på jobbet hamnar frågan om arbetsmiljö alltid högt. PTK och medlems­förbunden arbetar för att förbättra arbetsmiljön för privat­anställda tjänstemän. PTK:s Daniel Gullstrand har satt fokus på nya utmaningar inför det kommande året.
Foto: Juliana Wiklund

För PTK är det avgörande att de utmaningar som tjänstemännen kan möta i arbetslivet prioriteras.

Daniel Gullstrand Arbetsmiljöexpert

En av de viktigaste arenorna för PTK:s arbetsmiljöarbete är Prevent. Det är en partsgemensam arbetsmiljöorganisation där PTK tillsammans med Svenskt Näringsliv och LO samlar och förmedlar kunskap om arbetsmiljö. Det sker bland annat genom utbildningar, checklistor, kampanjer och olika verktyg.

- Prevent bedriver ett viktigt och omfattande arbete för en bättre arbetsmiljö. För PTK är det avgörande att de utmaningar som tjänstemännen kan möta i arbetslivet prioriteras, och vi har bidragit till att organisationen i dag har ett större fokus på främjande insatser för våra medlemsgrupper, säger Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert på PTK.

PTK har också medverkat till att Prevent det kommande året kommer att lägga kraft på hållbarhet och kognitiv arbetsbelastning, en fråga där mer kunskap har efterfrågats från förtroendevalda. Kognitiv arbetsbelastning handlar inte bara om den psykosociala arbetsmiljön, hur arbetsplatsen är organiserad, utan också om karaktären på arbetsuppgifterna och hur förutsättningarna att utföra dem ser ut. 

- En kognitiv arbetsbelastning som är ohållbar kan handla om abstrakt formulerade arbetsuppgifter, monotona sysslor eller att man ofta avbryts i ett arbete som kräver koncentration. Arbetsplatser behöver en ökad medvetenhet om vad som främjar en god kognitiv arbetsmiljö, och metoder för att föra dialog kring det, avslutar Daniel Gullstrand.

PTK:s övriga arbetsmiljöarbete

PTK har på senare tid blivit en starkare röst i arbetsmiljöfrågor i vår samverkan med myndigheter och organisationer. AFA Försäkring är en viktig arena för PTK. För tjänstemän inom den privata sektorn administrerar AFA Försäkring den kollektivavtalade Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Från försäkringsfallen tar de också fram statistik som de analyserar. Inom de områden i arbetslivet där problem med skador förekommer finansierar de forskningsprojekt. Resultaten av forskningen omsätts i praktisk handling genom olika förebyggande arbetsmiljösatsningar. PTK ingår numer i Arbetsmiljöverkets samråd, något som vi har arbetat för en längre tid.

Daniel Gullstrand

Arbetsmiljöexpert

08-440 85 16

070-390 85 16