Flera bra förslag i utredning om premiepensionssystemet

Publicerat 2020-02-13

PTK ställer sig i ett remissvar positiva till flera av förslagen i utredningen Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44). De nya mål och skydd för spararna som presenteras i utredningen är väl avvägda anser PTK, som också ger godkänt för utredarens förslag om ett nytt fondtorg.

– Premiepensionssystemets uppbyggnad innebär att staten har överlåtit en del av risken till den enskilde. Det är därför viktigt att PPM-systemet reformeras och ökar tryggheten för pensionsspararna, säger Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK.

I november överlämnade utredningen Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44) sitt förslag till regeringen. PTK är i sitt remissvar bland annat positiva till förslagen som rör fondtorget, som innebär ett förbättrat skydd för pensionsspararna. Förslaget om att införa upphandling av fonder är väl motiverade menar PTK, som dock tycker att utredningen också borde ha fått i uppdrag att jämföra alternativet att upphandla fondförvaltare.

- Vi konstaterar att utredningen tagit fasta på fördelarna med upphandling som vi tillämpar inom ITP. Det tycker vi är ett bra vägval, men det hade varit önskvärt om utredningen också hade fått i uppdrag att utreda upphandling av fondförvaltare för att kunna göra en jämförelse, säger Dan Wallberg.

Dan Wallberg

Pensionsexpert

08-440 85 34

070-555 58 34