Förändringar för dig med KFO-avtal

Publicerat 2018-12-20

Från den 1 januari 2019 sker förändringar i avtal som rör pension, försäkring och omställning mellan PTK och arbetsgivarföreningen KFO. Det innebär bland annat förstärkt pension, förbättringar i TFA och att omställningsavtalet kopplas till Trygghetsrådet TRS.

Ungefär 20 000 privatanställda tjänstemän som omfattas av KFO:s avtal berörs av förändringarna.Till exempel kooperationen, idéburen välfärd och civilsamhälle. De avtal som berörs gäller huvudsakligen industri- och tjänsteföretag, fristående skolor, förskolor och fritidshem, verksamheter inom hälsa, vård och omsorg samt ideella organisationer.

Ändringarna rör tjänstepensionen KTP, tjänstegrupplivförsäkringen TGL, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA. Även ett nytt omställningsavtal har träffats mellan PTK och KFO som tillämpas från den första janauri 2019.

Pensionsplanen KTP

Den större ändringen är att Folksam tar hand om alla KTPK-val. Det sköts nu av Collectum. Nytt valpaket till alla som berörs har skickats ut av Folksam andra veckan i december. I KTPK-valet kommer det gå att välja mellan Folksam som traditionell försäkring eller de cirka tio fonder som KTP-nämnden godkänt att Folksam erbjuder som fondalternativ. Folksam är också ickevalsalternativet för de som inte gör något val.

– I och med att Folksam tar över KTPK har vi lyckats höja premien till 2,1 procent istället för som tidigare 2 procent. Dessutom har vi lyckats hålla nere kapitalavgifterna till en acceptabel nivå, säger PTK:s pensionsexpert Dan Wallberg.

Alla anställda har även fått ett obligatoriskt Familjeskydd på två förhöjda prisbasbelopp som betalas ut i fem år vid dödsfall, utan att den avgiften tas från den försäkrades KTPK-premie. Den som inte vill eller behöver ha ett familjeskydd kan välja bort det och istället låta premien förstärka KTPK-valet. Premien är kollektivt satt och därmed lika stor oavsett ålder. Vill du veta hur stor premien är kontakta Folksam.

Om den försäkrade avstår från familjeskydd men vill välja tillbaka det kan Folksam begära en hälsoprövning.

– Det kan innebära ett avslag om man inte betraktas som tillräckligt frisk. Därför kommer det vara viktigt att man är insatt i vad ett kan innebära att avstå från familjeskyddet, säger Dan Wallberg.

Om man däremot vill välja tillbaka skyddet på grund av en familjehändelse, det vill säga att man får barn eller gifter sig, behövs ingen hälsoprövning ifall detta görs inom ett år från det att händelsen inträffat.

Övriga förändringar är:

 • Alla företag som blir nya medlemmar i KFO efter årsskiftet ska ha ITP 1 och 2 eller bara ITP 1 för alla anställda oavsett ålder. Alla anmälningar och alla val sker genom Collectum och följer helt ITP-avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv.
 • KTP 1 är ITP 1 och fortsätter precis som tidigare att hanteras av Collectum.
 • De som är yngre och ska ha ITP 1 hanteras av Collectum. Arbetsgivaren har för sin KTP 2 antingen tecknad försäkring i Folksam eller finansierar det genom att göra avsättningar till Kooperationens Pensionsstiftelse. De som har valt Pensionsstiftelsen måste också teckna en kreditförsäkring i Försäkringsbolaget Pensionsgaranti för sina åtaganden.
 • Folksam är försäkringsgivare också för alla riskförsäkringar inom KTP2, det vill säga sjukpension, familjeskydd, TGL och premiebefrielse oavsett om arbetsgivaren valt att finansiera KTP 2 genom Folksam eller Pensionsstiftelsen.

Tjänstegrupplivförsäkringen TGL

Avtalet är förlängt från och med första januari 2018 och en arbetsgrupp ska göra en översyn av avtalet.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA

TFA-avtalet är en överenskommelse mellan KFO, LO och PTK. Förbättringar som man kommit överens om är bland annat att avskaffa vållandeprövningen. Vållandeprövningen innebär att en person som fått en sjukdom godkänd som arbetsskada. Nu kan få ersättning under sjukpenningtid utan att det måste prövas om arbetsgivaren har varit vållande till arbetssjukdomen.

Kravet på läkarintyg för att styrka skada hos anhörig vid dödsfall har också tagits bort. Det har tidigare funnits en risk för orimliga skillnader i ersättning mellan syskon, vid förälders dödsfall genom arbetsskada.

Omställningsavtalet

PTK och Arbetsgivarföreningen KFO har kommit överens om att från den 1 januari 2019 tillämpa omställningsavtalet TRS, tecknat mellan Svensk Scenkonst, Arbetsgivaralliansen och PTK.

De av KFO:s medlemmar som berörs är huvudsakligen industri- och tjänsteföretag, fristående skolor, förskolor och fritidshem, verksamheter inom hälsa, vård och omsorg samt ideella organisationer. De kommer således att övergå från att ha haft TRR Trygghetsrådet till att fortsättningsvis omfattas av Trygghetsrådet TRS. Verksamheten inom trygghetsråden TRR och TRS har en likartad struktur, men TRS omställningsavtal innebär också:

 • Stöd även för tidsbegränsat anställda
 • Stöd vid ohälsa
 • Förebyggande arbete med kompetens - och verksamhetsutveckling

Fram till den 31 december 2018 ansvarar TRR. För att inga individer ska komma i kläm finns det riktlinjer för övergången till TRS.

För efterskydd där medlemmen omfattas av omställningsstöd:

 • Påbörjat omställningsstöd fortsätter hos TRR.
 • Ej påbörjat omställningsstöd går ansvaret för efterskydd över till TRS.


För efterskydd där medlemmen omfattas av avgångsersättning, AGE, och omställningsstöd:

 • Påbörjat AGE och omställning fortsätter hos TRR.
 • Påbörjat AGE men inte omställningsstöd fortsätter hos TRR.
 • Ej påbörjat AGE och omställningsstöd går ansvaret för efterskydd över till TRS.

Ann Lundberg Westermark

Chef förhandlings- och avtalsgruppen

08-440 85 00

0705-111 288

Dan Wallberg

Pensionsexpert

08-440 85 34

070-555 58 34

Ulrika Stensgård

Försäkringsexpert /jurist

08-440 85 13

076-282 90 01