Förebygg mobbning med material från Prevent

Publicerat 2020-03-11

Kränkande särbehandling på jobbet, som olika former av trakasserier och mobbning, leder till sjukdomar och ohälsa. Därför har Prevent tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK tagit fram material för att motverka kränkande särbehandling.

Prevent lanserade i höstas projektet Kränkande särbehandling tillsammans med representanter från Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det har resulterat i det digitala spelet Inkludo, en checklista, boken ”Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling” och två poddavsnitt.

Martine Syrjänen Stålberg, Unionen, hon är representant i PTK:s arbetsmiljögrupp och har även varit med i Prevents projektgrupp.

– Efter att de nya reglerna om OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) kom för ett par år sedan, såg vi ett behov av att precisera vad paragraferna om kränkande särbehandling egentligen betyder på arbetsplatsnivå, säger Martine Syrjänen Stålberg.

Vi i projektgruppen har angripit utmaningarna genom att ta fram flera olika produkter, som alla leder mot samma mål – att man gemensamt kan skapa ett arbetsplatsklimat där kränkande handlingar förebyggs och hanteras. Vi vill öka medvetenheten om frågorna och motivera till positiva åtgärder.

Martine Syrjänen Stålberg är arbetsmiljöspecialist på Unionen, har varit med i Prevents projektgrupp och är även representant i PTK:s arbetsmiljögrupp.

På uppdrag av regeringen gjorde Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen under 2019 en stor informationssatsning. Arbetsmiljöverket fortsätter under 2020 med en stor inspektionsinsats om hur arbetsplatser jobbar för att motverka kränkande särbehandling.

Som PTK:s representant i projektgruppen är det viktigt att få med de privatanställdas tjänstemännens perspektiv. Som arbetsmiljöspecialist möter Martine Syrjänen Stålberg frågor om kränkande särbehandling och mobbning i sin vardag.

– Mobbning och kränkande särbehandling är angelägna frågor som berör starkt. Det förekommer kränkningar överallt, i alla branscher och på olika nivåer, men med olika intensitet. Många i tjänstemannayrken vittnar om ”de små nålstickens teknik” – som i början kan uppfattas förvånande men som blir alltmer obehaglig.

Martine Syrjänen Stålberg menar att det kan vara svårt att sätta fingret exakt på vad som händer i organisationen, men arbetsklimatet präglas av osäkerhet och olust. Den som blir svårt utsatt drabbas ofta av traumatiska upplevelser som sätter djupa spår.

– Det kan drabba både enstaka individer och en grupp – ofta är frågor om makt involverade eller att mobbaren upplever ett hot mot till exempel sin position eller sitt anseende. Ibland förekommer seriemobbning, där någon systematiskt får skulden för gruppens olika problem och utestängs från gemenskapen. Om syndabocken slutar sitt arbete finner man en ny syndabock.

– Destruktiva mönster av skuldbeläggande och härskartekniker måste brytas och problemen behöver hanteras. Osunda konflikter och kränkande särbehandling är oerhört energikrävande och suger kraft från de vanliga arbetsuppgifterna.

Genom att fånga upp det som sker på arbetsplatserna tar Svenskt Näringsliv, LO och PTK genom Prevent fram material och förmedlar kunskap för att stötta det lokala arbetsmiljöarbetet ute på företagen. Med rätt kunskap, angreppssätt och redskap kan svårigheterna hanteras och medarbetares utsatthet minskas. På Prevents webbplats www.prevent.se/mobbning finns de olika redskap samlade:

  • Genom en checklista eller enkät kan man få svart på vitt hur arbetsklimatet upplevs, och om förekomst av fall.
  • I poddar kan man lyssna på vad som händer om chefen är utsatt, och höra om när gränsen passeras mellan vanliga sakkonflikter och osunda personkonflikter.
  • I boken får man följa olika exempel före/under/efter kränkande situationer. Läsaren får koll både på lagregler, policy och annat förebyggande, liksom undersökningsmetoder för att hantera signaler på mobbning samt efterhjälpande insatser om det hänt.
  • Är jargongen på arbetsplatsen ”skämtsam” på andras bekostad behöver det synliggöras och förändras för att öka trivseln. Inkludo är en ”live-enkät” som hjälper till att börja ställa de besvärliga frågorna och syftar till att initiera diskussioner om bemötande och arbetsplatsens kultur.

Så här jobbar PTK:s arbetsmiljögrupp

Arbetet stäms av i PTK:s arbetsmiljögrupp som består av representanter från medlemsförbunden. Direktiven för arbetsmiljögruppen beslutas av PTK:s styrelse. Gruppen hjälper gemensamt åt att bemanna alla de projekt som Prevent bedriver och att få med ett tjänstemannaperspektiv. Arbetsmiljögruppen fungerar också som en expertresurs för medlemsförbunden och för förhandlingschefsgruppen