Förslag om arbets­anpassning skapar otydlighet

Publicerat 2018-10-12

Arbetsmiljöverket föreslår nya föreskrifter om arbetsanpassning. PTK har svarat på remissen och befarar att de föreslagna ändringarna snarare stjälper än hjälper.

PTK har tagit del av Arbetsmiljöverkets remiss ”Förslag till föreskrifter om arbetsanpassning”. Arbetsmiljöverkets syfte är att föreskrifterna ska bidra till att arbetsmiljön för enskilda arbetstagare anpassas på så sätt att de kan utföra sitt arbete trots att de har en nedsatt arbetsförmåga. Det ska också bidra till att underlätta att återgå i arbete efter en sjukskrivning.

PTK:s arbetsmiljöexpert Daniel Gullstrand befarar dock att formen för de föreslagna föreskrifterna riskerar att istället göra arbetsgivarnas arbete med rehabilitering och arbetsanpassning mer otydligt.

Föreskriftstexter bör vara tydligt formulerade så att de inte förutsätter inspektion av Arbetsmiljöverket för att kunna efterlevas.

Daniel Gullstrand arbetsmiljöexpert, PTK

– En alltför långt gången precisering av enbart vissa områden kommer att göra det svårare för arbetsgivare att bedriva en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet, menar han.

Ska skapa tydlighet

Daniel Gullstrand menar att följden av de nya föreskrifterna kan leda till minskad efterlevnad av arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken. Det skulle kunna innebära att en inspektion av Arbetsmiljöverket blir nödvändig för att förtydliga kraven som ställs på arbetsgivaren.

PTK:s inställning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter är att de dels ska ge precisa krav utifrån arbetsmiljölagen dels bidra till att skapa tydlighet i arbetsmiljöregelverket i stort. Det är en förutsättning för att underlätta efterlevnad genom de lokala parternas samverkan på arbetsplatsen.

– Föreskriftstexter bör så långt som möjligt vara tydligt formulerade så att de inte förutsätter inspektion av Arbetsmiljöverket för att kunna efterlevas, säger Daniel Gullstrand.

PTK avstyrker remissen i sin helhet och förordar istället att ett nytt förslag utarbetas och att nuvarande föreskrifter får gälla tills vidare.

Daniel Gullstrand

Arbetsmiljöexpert

08-440 85 16

070-390 85 16