Förslag om arbetsplatsens utformning missar målet

Publicerat 2019-03-15

PTK har besvarat Arbetsmiljöverkets remiss ”Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning”. PTK:s arbetsmiljöexpert Daniel Gullstrand välkomnar översynen av föreskrifterna men ser många brister.

Arbetsmiljöverkets syfte med förslaget till föreskrifter för arbetsplatsens utformning är att förenkla, ge en mer överskådlig struktur och ge tydligare definitioner. Förslaget innebär att flera tidigare föreskriftshäften som rör olika aspekter av arbetsplatsens utformning slås ihop, samtidigt som föreskrifter som riktar sig till byggherrar, bas-p och bas-U tillkommer.

Motverkar sitt syfte

PTK:s arbetsmiljöexpert Daniel Gullstrand tycker att Arbetsmiljöverkets ambition är bra men att de föreslagna föreskrifterna riskerar att motverka sitt syfte. Det riskerar att bli svårt att avgöra vad som är krav och vad som är rekommendationer.

– Föreskriftens texter skapar snarare mer otydlighet genom att krav och undantag inte uttrycks tydligt. De blir svåra att överblicka då närliggande ämnen har delats upp i olika kapitel på ett olyckligt sätt. Det kan leda till en minskad efterlevnad av regler som annars har en bred förankring och acceptans på landets arbetsplatser, säger Daniel Gullstrand.

Merparten av tjänstemännen utför arbete på kontor. Jag saknar därför en analys av kontorsarbetsplatsernas förändring över tid.

Daniel Gullstrand arbetsmiljöexpert

Han anser att den konsekvensutredning som Arbetsmiljöverket har gjort i stort ger ett bra underlag för de ställningstaganden som görs.

– Det är bra att konsekvensutredningen tar ett vidare perspektiv och tar med kostnader utanför själva arbetsplatsen i beräkningarna, säger Daniel Gullstrand.

Saknar analys

Däremot saknar han några viktiga aspekter. Till exempel en analys av hur distansarbetet har utvecklats över åren, och vilken typ av arbetsuppgifter som utförs på distans. Tjänstemannaperspektivet lyser också många gånger med sin frånvaro.

– Merparten av tjänstemännen utför arbete på kontor. Jag saknar därför en analys av kontorsarbetsplatsernas förändring över tid och om Arbetsmiljöverket bedömer att gällande regelverk är tillräckligt för att täcka in dessa trender.

De kognitiva aspekterna saknas

Daniel Gullstrand välkomnar de förtydligade kraven på tillgänglighet som finns föreskriftsförslaget men anser att Arbetsmiljöverket snävar in funktionsnedsättning alltför hårt. De missar därför olika former av intellektuella, sociala, psykiska eller kognitiva funktionsnedsättningar som kan bli till hinder i en olämpligt utformad miljö.

– De kognitiva aspekterna vid arbetsplatsens utformning saknas ofta. Det behövs en tydligare koppling mellan arbetsplatsens utformning, diskrimineringslagens grunder och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Då skulle kraven på en god arbetsmiljö lättare leda till minskad ohälsa samt ökad produktivitet, säger Daniel Gullstrand.

Summan blir att PTK avstyrker förslaget till föreskrifter för arbetsplatsens utformning i nuvarande utformning och förordar istället en fortsatt bearbetning.

Daniel Gullstrand

Arbetsmiljöexpert

08-440 85 16

070-390 85 16