Pensionsstiftelser är inte tjänstepensionsföretag

Publicerat 2020-02-05

PTK har lämnat remissvar på finansdepartementets promemoria "Vissa frågor om försäkring och tjänstepension". PTK skriver bland annat att framtidsutsikterna för att trygga pensioner i stiftelser som finns i dag kommer att urholkas om finansdepartementets förslag får bifall.

De regler som föreslås av finansdepartementet syftar till att reglera verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, en särskild typ av företag som är tänkt att främja sparandet till tjänstepension, framförallt genom att underlätta gränsöverskridande tjänstepensionsverksamhet.

Finansdepartementets förslag innebär att också svenska pensionsstiftelser är att betrakta som tjänstepensionsinstitut. Detta får oönskade konsekvenser och leder till en kraftig överreglering av pensionsstiftelsernas verksamhet.

Pensionsstiftelserna fyller en viktig funktion på tjänstepensionsområdet. Deras verksamhet är starkt knuten till arbetsmarknaden och parternas verksamhet på tjänstepensionsområdet. Stiftelserna har en funktion och ett syfte som skiljer sig från tjänstepensionsföretag och bör därför undantas från direktivets bestämmelser.

En reglering för pensionsstiftelser ska givetvis garantera en hög skydds- och säkerhetsnivå för försäkrings- och förmånstagare, men tjänstepensionsdirektivets bestämmelser är inte anpassade till den verksamhet som de bedriver. Det är också mycket tveksamt om direktivets mål och syften främjas av att pensionsstiftelserna omfattas av dess bestämmelser.

PTK noterar särskilt i sitt remissvar att inte någon av de utredningar och promemorior som ligger till grund för de nu föreslagna reglerna, innehåller en analys av hur pensionsstiftelser fungerar i de kollektivavtalade tjänstepensionssystemen. I stället har tjänstepensionsdirektivets definition av tjänstepensionsföretag och strävan efter att åstadkomma en jämn spelplan i Sverige mellan försäkringsbolag och tjänstepensionsföretag varit vägledande och i många fall avgörande för de föreslagna reglerna. Stiftelserna blir i och med det bundna av ett regelverk som kommer att utvecklas på EU-nivå med hänsyn till förutsättningarna för sådana bolag. Framtidsutsikterna för att trygga pensioner i stiftelser som finns i dag kommer därmed att urholkas om finansdepartementets förslag får bifall.

Tomas Bern

Ombudsman /jurist

08-440 85 38

070-786 02 39

Dan Wallberg

Pensionsexpert

08-440 85 34

070-555 58 34