PTK får större möjlighet att påverka arbetsmiljöarbete

Publicerat 2018-09-18

Arbetsmiljöverket samverkar med arbetsmarknadens parter. Hittills har PTK inte fått vara med. Men nu är även PTK med i det samverkansarbete som sker mellan myndigheten och parterna.

Arbetsmiljölagen är en ramlag som preciseras med föreskrifter som sedan blir lika bindande som lagen. Nästan all förändring som sker av regelverket för arbetsmiljöfrågorna består av att Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter med stöd av arbetsmiljölagen. I sitt arbete samverkar Arbetsmiljöverket sedan tidigare bland annat med huvudorganisationer på svensk arbetsmarknad som till exempel LO och Svenskt Näringsliv. Men PTK har inte varit representerade.

– Vi har flera gånger framfört en önskan om att ta en aktiv roll i det arbete som sker inom ramen för Arbetsmiljöverkets samråd, säger PTK:s arbetsmiljöexpert Daniel Gullstrand.

Uppvaktat Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket gjorde nyligen en översyn av samrådet och önskade att det också ska bestå av de stora avtalsbärande parterna på arbetsmarknaden. Men PTK var inte en påtänkt part att samarbeta med.

– PTK har inte blivit tillfrågade att medverka. Därför har vi uppvaktat Arbetsmiljöverket för att upplysa dem om vikten av att vi är en avtalsbärande part som representerar 860 000 privatanställda tjänstemän, säger Daniel Gullstrand.

PTK är den huvudorganisation som företräder tjänstemännen på den privata arbetsmarknaden. På uppdrag av de 27 medlemsförbunden arbetar PTK med frågor som rör pensioner, försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning. PTK besvarar också remisser på utredningar som berör arbetsmiljö i stort, och ger riktlinjer till medlemsförbunden när det gäller bland annat skyddsombud, företagshälsovård och arbetsmiljöutbildning.

Med samtliga parter representerade i samrådet blir det lättare att få så mycket nytta som möjligt med våra gemensamma resurser. Det är bra för både parterna och Arbetsmiljöverket.

Daniel Gullstrand arbetsmiljöexpert, PTK

– Att vi inte har fått vara med har gjort att vi många gånger har varit hänvisade till andrahandsinformation från LO och Svenskt Näringsliv. Nu kan vi ta del av information och lämna synpunkter på samma villkor som dem. Även Arbetsmiljöverket får en viktig direktkontakt med samtliga stora avtalsbärande parter på den privata arbetsmarknaden och får insyn i pågående och framtida partsgemensamt arbete, säger Daniel Gullstrand.

Parterna satsar mycket pengar

PTK, Svenskt Näringsliv och LO avsätter drygt 200 miljoner kronor årligen för privat sektor till förebyggande av ohälsa och arbetsskador, varav 100 miljoner kronor ges som anslag till forskning om arbetsmiljö och hälsa. I det förebyggande arbetet ingår bland annat IA-systemet, Gilla Jobbet, samt verksamhetsanslagen för att utveckla och sprida verktyg och utbildningar för arbetsplatserna. Det sker genom parternas gemensamma organisation Prevent.

– Det är väldigt mycket pengar som parterna satsar på arbetsmiljöarbetet. Med samtliga parter representerade i samrådet blir det lättare att få så mycket nytta som möjligt med våra gemensamma resurser. Det är bra för både parterna och Arbetsmiljöverket, säger Daniel Gullstrand.

Daniel Gullstrand

Arbetsmiljöexpert

08-440 85 16

070-390 85 16