PTK riktar stark kritik mot Finansinspektionens förslag om tjänstepensionsdirektivet

Publicerat 2019-09-16

PTK, TCO och Saco lämnar idag synpunkter på Finansinspektionens förslag om regler för införandet av det andra tjänste­pensions­direktivet. Vi menar att effekten av bestämmelserna skulle inskränka parternas avtalsfrihet och ge kostnadsökningar som leder till lägre tjänstepensioner och sämre och dyrare information om kollektivavtalade pensioner.

Målet med Finansinspektionens förslag är att genomföra delar av andra tjänstepensionsdirektivet och att anpassa myndighetens föreskrifter till regeringens förslag till lagändringar i propositionen En ny reglering för tjänstepensionsföretag (2018/19:158). Beredningen av lagstiftningen har inte varit enkel och flera utredningar har presenterats med motstridiga utgångspunkter. Ibland i form av statliga offentliga utredningar och några gånger i form av promemorior som författats på departementet.

Genomförandet av tjänstepensionsdirektivet har också dragit ut på tiden och varit allt annat än transparent. Direktivet skulle ha varit genomfört i Sverige i januari. EU-kommissionen har uppmärksammat detta och i värsta fall riskerar Sverige att få böta för att inte ha hållit tiden för genomförandet. Finansinspektionen har skickat ut sina förslag på föreskrifter där remisstiden går ut i dag. Samtidigt finns en proposition i riksdagen med förslag till lagstiftning, inklusive bemyndigande till Finansinspektionen. Motionstiden går ut om 22 dagar. Normalt brukar lagstiftningen antas i riksdagen innan en myndighet kan besluta om föreskrifter. Ikraftträdande för de nya reglerna är fastställt till den 15 december, enligt finansdepartementet. Ett skolexempel på hur lagstiftningsprocessen inte bör gå till.

PTK och andra parter på arbetsmarknaden har tidigare kritiserat tillvägagångssätt och innehållet i de förslag till lagar som regeringen lagt fram, då de riskerar att reglera bort en väl fungerande kollektivavtalad tjänstepensionsmarknad.

I synpunkterna menar vi att Finansinspektionens förslag till föreskrifter i onödan förstärker de negativa effekter som redan regeringens proposition med förslag till lagstiftning innebär.

Kritiken kan sammanfattas i tre punkter:

1. Sämre kvalitet och högre kostnader för information om tjänstepensioner

Finansinspektionens förslag om information innebär bland annat att kollektivavtalsparterna fråntas rätten att avtala om information till de försäkrade i tjänstepensionsföretag. Effekten av de föreslagna bestämmelserna innebär bland annat ökade kostnader för informationsgivningen. PTK uppmanar därför Finansinspektionen att tillåta avtalsfrihet för avtalsparterna i en kollektivavtalsgrundad försäkring, även för tjänstepensionsföretag. Detta för att avtalsparterna ska kunna komma överens om informationsgivning på samma sätt som enligt nuvarande regelverk för försäkringsföretag.

2. Lägre pensioner som konsekvens av hårdare regler för företagsstyrning

Förslagen om bestämmelser för företagsstyrning ökar kostnaden för tjänstepensionsföretag, utan att kundskyddet förbättras. Bland annat innebär förslaget hårdare krav på rapportering från bolagen. Förslaget innebär också att nya tjänstepensionsföretag kommer att få svårt att etablera sig.

3. Kapitalkrav

Utgångspunkten i den nu föreliggande propositionen är att kapitalkraven i absoluta tal ska motsvara nivån i dagens trafikljusmodell. Detta framgår också av regeringens proposition. Enligt preliminära beräkningar som utförts av några av de företag som kan komma att omvandlas till tjänstepensionsföretag innebär Finansinspektionens förslag att kapitalkravet blir betydligt högre.

Läs remissvaret från PTK, TCO och Saco här.

Både de nya föreskrifterna och lagändringarna föreslås att träda i kraft den 1 december 2019.

Tomas Bern

Ombudsman /jurist

08-440 85 38

070-786 02 39

Dan Wallberg

Pensionsexpert

08-440 85 34

070-555 58 34