PTK vill att arbetsskadeförsäkring ska omfatta Covid-19

Publicerat 2020-04-20

Tillsammans med LO har PTK nu skickat in en begäran till Svenskt Näringsliv och KFO om att Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ska ge ett bättre arbetsskadeskydd för medarbetare som genom sitt arbete insjuknat i Covid-19.

Bakgrunden är att många yrkesgrupper inom medlemsförbunden löper risk att insjukna i Covid-19 då de arbetar i nära kontakt med smittande individer. Regeringen har nyligen lämnat förslag om att Covid-19 ska omfattas av förordningen om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd. Enligt förslaget ska sjukdomen föras upp på listan över sjukdomar som kan anses orsakas genom arbetsskada, och tillämpningen ska ske retroaktivt från den 1 februari 2020.

Detta medför att det också går att få ersättning genom TFA, som är en kollektivavtalad försäkring som ger ett ekonomiskt skydd om du skadar dig på jobbet, till och från jobbet eller får en arbetssjukdom. För ersättning från TFA förutsätts dock att tillståndet finns kvar i 180 dagar. Av allt att döma är detta ovanligt när det gäller Covid-19. Mot denna bakgrund vill PTK se partsgemensamma överenskommelser, med både Svenskt Näringsliv och KFO om att TFA ska ge ett bättre skydd för den som insjuknar i sjukdomen på grund av smitta i sitt arbete.

PTK och LO vill att AFA får i uppdrag att snabbt utreda hur TFA kan kompletteras med en lösning för att omgående ge ett relevant arbetsskadeskydd för de som utsätts för stor risk för insjuknande i sitt arbete. Parterna pekar ut två tänkbara lösningar:

  1.  AFA kan bedöma om smitta som lett till insjuknande i Covid-19 bör ersättas på samma sätt som arbetsolycksfall. 

  2. Bestämmelser om skada orsakad av smitta kompletteras med att pandemiska smittor av typen Covid-19 inte ska omfattas av kravet på att sjukdomen ska kvarstå i 180 dagar. 

  3. PTK och LO vill också se en bevislättnad när det gäller sambandet mellan skadlig exponering i arbetet och uppkomsten av smittan för de som haft nära kontakt med smittade och sedan insjuknat.

Ulrika Stensgård

Försäkringsexpert /jurist

08-440 85 13

076-282 90 01