PTK vill förbättra TFA

Publicerat 2020-03-02

TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, är en kollektivavtalad försäkring som ger ett ekonomiskt skydd om du skadar dig på jobbet, till och från jobbet eller får en arbetssjukdom. PTK och LO har nu återupptagit förhandlingar med Svenskt Näringsliv för att förbättra villkoren.

PTK har nu återupptagit de förhandlingar med LO och Svenskt Näringsliv om att utveckla TFA som inleddes 2017. PTK har lagt fram tre yrkanden som syftar till att förbättra försäkringen och göra den mer anpassad till de privatanställda tjänstemännens arbetsliv.

PTK vill göra försäkringen mer rättvis genom att slopa kravet på läkarintyg för att styrka närståendes skada vid dödsfall. Detta skulle innebära att samtliga närstående, även mycket små barn, till den som avlidit på grund av jobbet får samma ersättning. I dag görs en individuell bedömning av hur en närstående person påverkats.

PTK vill att vållandeprövningen vid arbetssjukdom tas bort. I dag kan en anställd som fått en arbetssjukdom endast få full ersättning för inkomstförlust från TFA om arbetsgivaren inte åtgärdat brister i arbetsmiljön som de känt till. Istället för prövning av om arbetsgivaren har gjort fel, det vill säga vållat skadan, vill PTK att de som fått sina besvär godkända som arbetssjukdom av Försäkringskassan och AFA Försäkring ska ha rätt till full ersättning förutebliven inkomst även under sjukpenningtid.

PTK yrkar även att ILO:s uppdaterade lista över yrkesrelaterade sjukdomar ska tillämpas. Den nya listan är mer anpassad till det moderna arbetslivet, och stressrelaterade besvär ingår. Nuvarande TFA-avtal hänvisar till en lista från 1980, som i stor utsträckning utgår från sjukdomar som är förekommande inom industrin. Det handlar exempelvis om hörselnedsättning, astma eller sjukdomar som orsakas av farliga ämnen. Förändringen skulle innebära att AFA Försäkring kan göra fler egna prövningar av arbetssjukdomar, bland annat psykiska arbetssjukdomar samt belastningsbesvär, även om de inte blir så långvariga att Försäkringskassan kan fatta beslut om att godkänna dem.

Fakta om TFA

TFA-avtalet är en kollektivavtalad försäkring som ger ekonomiskt skydd till den som råkar ut för en arbetsskada. Syftet med försäkringen är att den som skadar sig i, eller blir sjuk på grund av arbetet inte ska drabbas av ekonomiska konsekvenser. TFA kan också ge ersättning till närstående som lidit skada av att någon avlidit genom arbetet.

Villkoren i TFA-avtalet är förhandlade av PTK, LO och Svenskt Näringsliv, och det är AFA Försäkring som handlägger och betalar ut ersättning till den som har råkat ut för en arbetsskada.

Utöver TFA omfattas alla som jobbar i Sverige av lagstadgad sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring. Du som har ITP kan också få sjukersättning via den.

Ulrika Stensgård

Försäkringsexpert /jurist

08-440 85 13

076-282 90 01