PTK vill se starkare skydd för dem med osäkra anställningar

Publicerat 2020-08-21

PTK är i huvudsak positiva till förslagen i utredningen En sjukförsäkring anpassade efter individen (SOU 2020:26). Samverkansorganisationen vill dock se ytterligare förbättringar av försäkringsskyddet för personer med tidsbegränsade anställningar.

Utredningen om sjukförsäkringen har i sitt avslutande betänkande utrett och lämnat förslag rörande behovet av anpassning av försäkringsskyddet för personer med tidsbegränsade anställningar. Möjligheten att förlägga arbetstiden ojämnt vid partiell sjukskrivning har också utretts.

I utredningen föreslås att en försäkrad som är behovsanställd ska få sin arbetsförmåga bedömd mot behovsanställningen under de första 90 dagarna i sjukfallet, om det kan antas att hen skulle ha arbetat om hen inte blivit sjuk. Problemet i dag är att endast behovsanställda som har inbokade arbetspass när de blir sjuka betraktas som anställda vid bedömning av rätten till sjukpenning. Utan inbokade arbetspass betraktas behovsanställda som arbetslösa, vilket innebär att arbetsförmågan ska bedömas mot normalt förekommande arbete. Det innebär att den som är behovsanställd kan få en lägre ersättning än vad en tillsvidareanställd kollega med samma sjukdom hade fått.

PTK tillstyrker i huvudsak utredarens förslag, men anser att förslaget är otillräckligt och bör kompletteras, så att fortsatt sjukskrivning från dag 90 bedöms mot behovsanställningen. Bedömningen mot normalt förekommande arbete bör enligt samverkansorganisationen även för behovsanställda ske först vid dag 180.

Vidare menar PTK att utredningens slutsats, att behovsanställda med automatik ska betraktas som ett mellanting mellan anställda och arbetslösa, går emot vad som måste anses vara andemeningen i utredningsdirektivet – att arbetstagare med likartade arbetsuppgifter men med olika anställningsvillkor inte ska bedömas olika i sjukförsäkringen.

PTK anser dock att utredarens förslag om ett nytt begrepp, tillika en bedömningsgrund i rehabiliteringskedjan – behovsanställning – är problematiskt. Hellre än en ny bedömningsgrund i rehabiliteringskedjan hade PTK velat se en lösning som innebär att skyddet i sjukförsäkringen utgår från individens insatser på arbetsmarknaden, istället för att anställningsformen har så stor betydelse som den har idag.

Partiell sjukskrivning och arbetstidens förläggning

Utredaren föreslår att Försäkringskassan ska kunna bevilja partiell sjukpenning utifrån en annan förläggning av arbetstiden än genom jämn reducering varje dag. Bedömningen ska genom en individuell prövning. Utredningens förslag innebär att den i praxis fastslagna principen om jämn reducering av arbetstiden varje dag vid deltidssjukskrivning inte längre ska gälla som huvudregel.

PTK tillstyrker utredningens förslag gällande arbetstidens förläggning vid partiell sjukskrivning i sin helhet. Att ha möjlighet att arbeta mer vissa dagar under en bedömningsperiod för att på så sätt möjliggöra koncentrerad återhämtning under en dag kan vara en sådan skillnad som gör att en individ klarar av att arbeta deltid.

I utredningens uppdrag har det även ingått att utreda hur den eventuella arbetsförmågan hos heltidssjukskrivna ska kunna tillvaratas. Utredningen föreslår att om en sjukskriven vill pröva att arbeta, till exempel under enstaka dagar, trots att arbetsförmågan bedömts vara helt nedsatt, ska Försäkringskassan ta initiativ till att samverka med sjukvården och arbetsgivaren. PTK är enig med utredaren i de resonemang som förs om att den föreslagna möjligheten till ojämn reducering av arbetstiden vid partiell sjukskrivning, även öppnar möjligheter för partiell sjukskrivning i sjukfall där den enskilde idag behöver vara helt sjukskriven, trots perioder med arbetsförmåga.

Läs remissvaret här

Daniel Gullstrand

Arbetsmiljöexpert

08-440 85 16

070-390 85 16

Ulrika Stensgård

Försäkringsexpert /jurist

08-440 85 13

076-282 90 01