PTK kritiskt till förslag om inkomstpensionstillägg

Publicerat 2020-06-10

Socialdepartementet föreslår i en utredning att en ny statligt finansierad pensionsförmån för de som haft en låg lön ska införas. I ett remissvar menar PTK att det vore bättre att höja pensionsavgifterna till det allmänna systemet.

För att förstärka pensionsinkomsten för dem som arbetat ett helt arbetsliv med låg lön föreslår Socialdepartementet (Ds 2020:7) att en ny pensionsförmån ska införas i socialförsäkringsbalken.
Huvudsyftet med regeringens förslag är skillnaden i pension ska bli större mellan de som har arbetat mycket och de som har arbetat lite.

PTK instämmer med regeringens syn att det ska löna sig att arbeta och att arbete därmed också ska innebära att individen får mer i pension. Däremot har PTK flera synpunkter på förslaget:

- Inkomstpensionstillägget kan bli onödigt dyrt i förhållande till det resultat regeringen vill uppnå. Kostnaden beräknas årligen uppgå till sex miljarder kronor. Inkomstpensionstillägget ska enligt förslaget bestämmas utifrån storleken på den inkomstgrundade pensionen. Det innebär att individer kan få mellan 25 och 600 kronor per månad.

- I och med att reformen föreslås vara tillfällig i väntan på andra åtgärder uppstår kostnader för att införa och avveckla systemet, något som ytterligare bidrar till förslaget riskerar att bli dyrt i förhållande till vad det ger.

- Tillägget ska enligt förslaget betalas via statsbudgeten. PTK pekar på att det strider mot de grundläggande principerna i pensionsystement om livsinkomst och att pensionerna ska finansieras via avgifter.

- Det finns en stor risk för att reformen innebär att pensionssystemet blir svårare att hantera för myndigheter och också svårare att förstå för förmånstagarna.

I remissvaret framför PTK att det vore bättre att höja pensionsavgifterna till det allmänna systemet. Det skulle höja såväl inkomstpensionen som avsättningen till premiepensionen.

Läs hela remissvaret här

 

 

Dan Wallberg

Pensionsexpert

08-440 85 34

070-555 58 34

Tomas Bern

Ombudsman /jurist

08-440 85 38

070-786 02 39